Samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter | Byggföretagen

Samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter

Här finner du upplägg för att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter på lokal och regional nivå för att identifiera, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet.

Uppdaterad:

Bakgrund 

I december 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. 

I januari 2021 beslutade regeringen om ett förnyat uppdrag till de åtta myndigheterna som innebär att de tillsammans ska fortsätta att utveckla metoder och genomföra myndighetsgemensamma kontroller. Arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan mellan myndigheterna men också finna former för hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå.

Genom att främja dialog i lokala och regionala nätverk där såväl myndigheter som företrädare för företag och fackliga organisationer möts kan konkreta steg tas i arbetet med att samverka och åstadkomma resultat.

Material att ta del av för att lära mer:

 • Kapitel i antologin på sidan 67: Kampen mot osund konkurrens – den olösta frågan om arbetsmarknadens parter och myndigheter i samverkan, Annika Vänje, docent, Kungliga Tekniska Högskolan, och Jan Ottosson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet:
  Sund konkurrens i byggbranschen – en forskningsantologi

Tips om upplägg av samtal i ett regionalt eller lokalt nätverk 

 Vem är målgruppen?

Regionala och lokala nätverksgrupper med deltagande från de regionala myndighetsgrupperna (RMS) tillsammans med bygg- och anläggningsföretag och fackliga organisationer. Syftet är att främja dialog i nätverket där såväl myndigheter som företrädare för företag möts så konkreta steg tas i det lokala arbetet med att samverka och åstadkomma resultat.

Till mötesledaren för ett regionalt eller lokalt nätverk 

Nedan finns olika upplägg med olika ingångar och angreppssätt och dessa kan även sättas samman till ett längre upplägg, om så är lämpligt.

Inledning

 1. Be var och en presentera sig själv och sin roll i den egna organisationen. 
 2. Introducera bakgrunden ovan, syfte och  upplägget för dagen. Låt alla svara på frågan därefter: Vilka förväntningar har du på mötet och vad hoppas du kunna ta med dig? Skriv gärna ner dessa.

Tema 1 Risker i vår region/kommun

 1. Prata i mixade grupper/par om: 

  a) Vilka risker ser vi i vår region/kommun när det gäller osund konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn?

  b) Vilka är de viktigaste förbättringsområdena för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i vår sektor? 

  Samla hela gruppen i gemensam dialog  och låt dem dela sin bild av ovanstående 2 punkter. Lista det som sägs.

  c) Låt gruppen tänka vidare på vad som framkommit under punkt b. Ställ frågan: Vad är viktigast att börja med? Nämn 3 områden. (Här kan du som mötesledare markera vilka områden som var och en ser som de tre viktigaste för att allas röster och åsikter ska komma till tals och åskådliggöras).

  d) Baserat på de förbättringsområden som fått flest “röster”: Hur förebygger vi framöver?

  e) Vem ansvarar för vad och vad kan vi göra tillsammans som enskild aktör och tillsammans mellan myndigheter och parter?

  f) Hur ska vi följa upp i detta nätverk?
 2. Se tillbaka på förväntningarna på mötet och reflektera kring hur väl dessa uppfyllts.

Tema 2 Goda exempel på konkreta åtgärder för att identifiera, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet


1. Ta del av filmen om gott exempel:

2. Prata i mixade grupper om:

a) Fundera över några goda exempel i vår region/kommun? Berätta!

b) Vad kan vi lära oss av dessa? Vad har varit viktigt för att nå framgång?

c) Hur kan vi i vårt nätverk på ett systematiskt vis sprida och dela med oss av våra erfarenheter och fler goda exempel? Hur får vi till stånd ett lärande över tid?

d) Vem gör vad och vad är nästa steg?

Tema 3 Vad kan vi lära av andra delar av landet när det gäller konkreta åtgärder för att identifiera, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet ?

 1. Prata i mixade grupper om:

  a) Fundera över några goda exempel i andra delar av landet. Berätta!

  b) Hur kan vi lära av varandra och utbyta information lokalt, regionalt och nationellt? 

  c) Vilka hinder finns och hur kan vi överbrygga dessa?

  d) Vem gör vad och vad är nästa steg?