”Stoppa fusket, inte rörligheten” | Byggföretagen

”Stoppa fusket, inte rörligheten”

Regeringen föreslår att utländska arbetstagare som jobbar i Sverige också ska betala skatt här. Byggföretagen tillstyrkte remissförslaget i all väsentlighet, men såg också vissa nackdelar.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

– Byggföretagen har länge arbetat för att stärka den sunda konkurrensen och välkomnar därför en bättre kontroll av utländska företag som kommer till Sverige för att verka. Det är dock viktigt att regelverket inte medför onödigt betungande administration för de utländska arbetstagare och företag som är verksamma här. Vi vill stoppa fusket, inte rörligheten, säger Sofie Wilhelmsson, skattexpert på Byggföretagen.

Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) svarade i remissvaret på förslaget att vi

  • tillstyrker att ett undantag från 183-dagarsregeln införs, som innebär att personaluthyrning inte längre omfattas av regeln. Vi anser dock att ytterligare förtydliganden krävs avseende begreppet personaluthyrning, exempelvis hur begreppet ska tolkas i förhållande till utländska underentreprenörer som kontrakteras för att utföra ett visst arbete. Vidare bör förhållandet mellan den föreslagna regleringen och befintlig lagstiftning rörande exempelvis det utvidgade arbetsgivarbegreppet förtydligas, för att tydliggöra den svenska inhyrarens eventuella ansvar för skatter och avgifter.
  • tillstyrker förslaget rörande skyldigheten för utländska utbetalare att göra skatteavdrag. Dock föreslår vi att skyldigheten att göra skatteavdrag övergår på den svenska inhyraren i det fall det utländska bolaget inte är registrerat för svensk F-skatt.
  • anser att uppgiftsskyldigheten för utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige är för vid och behöver preciseras. Detta för att undvika onödig administration för de utländska företagen.
  • befarar att förslaget kan innebära att färre utländska arbetstagare och företag kommer till Sverige för att verka. För att underlätta för utländska arbetstagare och företag är det viktigt att Skatteverket tillförs resurser som innebär att de kan assistera och hantera dessa ärenden på ett skyndsamt och korrekt sätt. Det är också viktigt att Skatteverket får möjlighet att följa upp och kontrollera att de utländska företag som kommer till Sverige efterlever tillämpliga skatteregler. Annars riskerar förslaget att enbart medföra ytterligare administration, medan de goda effekterna riskerar att utebli.
  • befarar att förslaget kommer att drabba små och medelstora företag hårdare än stora företag då den tillkommande administration som förslaget medför sannolikt blir mer betungande för mindre företag.

Läs hela Byggföretagens remissvar här.