Förklarande film om nyheterna i avfallslagstiftningen | Byggföretagen

Förklarande film om nyheterna i avfallslagstiftningen

Från 1 augusti ställs krav på källsortering av ett antal fraktioner på alla byggarbetsplatser. Från 1 november gäller sedan att information om farligt avfall ska rapporteras digitalt till Naturvårdsverkets nya avfallsdatabas. Vår miljöexpert Marianne Hedberg förklarar mer i nyframtagen film.

Publicerad:

Nya regler gäller från 1 augusti genom att flera lagar ändrats; Miljöbalken, Plan- och Bygglagen och avfallsförordningen och dessutom har flera nya föreskrifter kommit från Naturvårdsverket.

För byggsektorn införs krav på obligatorisk källsortering av sex fraktioner; trä, mineral som består av betong, tegel, klinkerneller sten, metall, glas, plast och gips. Sedan tidigare gäller utsortering av farligt avfall och brännbart. Syftet med kraven är att ge bättre förutsättningar för återvinning genom att skapa rena avfallsströmmar.

Rapportering av farligt avfall ska i fortsättningen göras digitalt innan borttransport påbörjas . Samtidigt gäller kraven på anteckningsskyldighet och transporttillstånd precis som tidigare.

Byggföretagen har tagit fram en film för att vi behöver nå ut med information till alla företag i byggsektorn så att alla kan anpassa sina rutiner till de nya kraven och snabbt börja följa lagkraven. Miljöexpert Marianne Hedberg förklarar vad som gäller.

Nya avfallsregler

Här finns en sammanfattning: Information om nya avfallsregler 2020

Resurs- och avfallsriktlinjerna är under uppdatering och nytt material publiceras löpande. Mallarna för ”Material- och avfallshanteringsplaner” för bygg respektive rivning är uppdaterade och en ny mall för dispensansökan finns framme.