Resurs- och avfallshantering – Byggföretagen

Resurs- och avfallshantering

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Här hittar du flera olika guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag.

Övriga hjälpmedel

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2023

Riktlinjer som syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen.

Webbinarium: Nya nyckeltal för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri

Bilagor: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2023

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021

Riktlinjerna för byggsektorns avfallshantering syftar till att minska deponimängderna och är en branschnorm för avfallshanteringen.

Bilagor: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021

Bilagor: till Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2020

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019

Riktlinjerna för byggsektorns avfallshantering syftar till att minska deponimängderna och är en branschnorm för avfallshanteringen.

Bilagor: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019

Resource and waste guidelines for construction and demolition 2019

Engelsk version av Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019

Appendix: Resource and waste guidelines for constructions and demolition 2019

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2015

Riktlinjerna för byggsektorns avfallshantering syftar till att minska deponimängderna och är en branschnorm för avfallshanteringen.

Bilagor: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2015

Byggisolering med CFC, en tickande bomb

Den här filmen tar upp hanteringen av det miljöskadliga ämnet CFC som kan komma ut i atmosfären vid rivning av isolering.

Naturvårdverkets vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial

Naturvårdsverkets vägledning ger stöd vid rivning, transport och destruktion av CFC-haltigt material i samband med rivning.

Centrum för Cirkulärt Byggande

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Farligt avfall (mobilapp)

Ta snabbt och enkelt reda på hur olika typer av avfall ska hanteras med hjälp av mobilappen Farligt avfall.

Nya avfallsregler 2020-10-16

Presentation om nya avfallsregler 2020

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg går igenom nyheterna i avfallslagstiftningen för 2020.

Återbruka mera - handbok

Inventera gamla produkter som kan återbrukas, sätt upp mål för ditt återbruk och bygg in återbrukade produkter i ditt nya projekt.

Frågor och svar

Finns det någon standard för avfallshantering i bygg­sektorn?

Ja, riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning tjänar som branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn och syftar till att förbättra resurshanteringen i sektorn. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall utöver de mer konkreta kraven i lagstiftningen. 

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment: 

– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen 

– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning 

– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion 

Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar för ett antal vanliga avfallsfraktioner samt kulörer för skyltar till containrar och andra avfallskärl. 

För förebyggande av avfall finns inte branschnormerande texter framtagna. Däremot finns förslag till krav som kan ställas för att driva arbetet med förebyggande av avfall. 

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Sveriges Byggindustrier har tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar pga lagstiftningen, dels kompletteringar om förebyggande av avfall. 

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle”. 

Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark?

Ja, regeringen har avsatt 200 miljoner kronor årligen för att hjälpa kommuner att sanera förorenad mark och bygga bostäder på. För att söka bidraget krävs att det finns ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar för bostadsbyggande samt att kommunen tagit ett beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder. 

Vad är CFC?

CFC användes vid tillverkning av isoleringsmaterial i form av skivor och skum. Man blåser in gasen i materialet för att det ska bli fluffigt och isolerande. Materialet är mycket tätt och den CFC som användes vid tillverkningen finns fortfarande innesluten i materialets porer och riskerar att släppas ut om man sönderdelar materialet. 

Var hittar man CFC?

Man hittar det i byggnader och andra anläggningar där isoleringen används som markisolering, fasadisolering och i exempelvis kylrumsväggar. Det finns också i rörisolering av olika slag, till exempel kring fjärrvärmerör. 

CFC användes för tillverkning av isolering mellan ca åren 1950-90 och finns kvar i materialets porer. Om materialet sönderdelas kommer CFC ut i atmosfären. 

Alla har ett ansvar och det är viktigt att informera sig om hur man gör rätt. Isolering med CFC är farligt avfall och det är ett lagbrott att inte hantera det korrekt. 

Hur hittar man CFC?

Inför varje rivning bör det göras en inventering. Det är viktigt att fastighetsägaren anlitar en kunnig inventerare som kan identifiera detta material. Det krävs erfarenhet att veta när det är dags att ta prover för analys. För första indikering av förekomst kan man använda en sk ”sniffer” som reagerar på CFC. 

Hur ska man hantera CFC?

Man ska behålla det helt så länge som möjligt, transportera det till en godkänd anläggning där de kan mala ner det, i speciell utrustning med undertryck så att CFC kan kondenseras. Alternativt kan det förbrännas i anläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall.

Kan man inte se CFC när man river?

Om materialet inte är identifierat i inventeringen kommer det att orsaka flera problem. Det riskerar att hanteras fel och inte som det farliga avfall det är. Det kommer att orsaka fördröjningar medan man identifierar det eftersom laboratorieanalys kan krävas. Det kommer att orsaka oförutsedda kostnader för byggherren/fastighetsägaren. 

Utgör CFC-materialet någon risk för den som jobbar med det?

Nej inte en direkt risk men däremot bidrar det till både klimatpåverkan och ozonnedbrytning så det får storskaliga effekter som vi inte kan överblicka. 

Vad är fel hantering av CFC?

Nedmalning, krossning, eller komprimering är exempel på felaktig hantering. 

Var kan man lämna in CFC för rätt hantering?

Svensk Freonåtervinning AB och Revac Sverige AB har tillstånd just nu. Det kan också finnas anläggningar som har tillstånd att förbränna materialet vid tillräckligt hög temperatur. 

Varför är det så viktigt att CFC-avfall tas om hand på rätt sätt?

En felaktig hantering innebär oftast att CFC-gasen frisätts obehandlad ut i vår atmosfär och vidare upp i vår stratosfär. Däruppe reagerar den med vårt ozonskikt och bryter ned det. 

Gasen har samtidigt en kraftig påverkan på vårt klimat. CFC kan vara upp till 10 000 gånger mer kraftfull än koldioxid när det gäller att värma upp vår planet! Dessutom är det är ett lagbrott att inte hantera CFC-innehållande rivningsavfall som farligt avfall. 

Vems ansvar är det att CFC-hanteringen blir rätt?

Det är allas ansvar. Fastighetsägaren ansvarar för att inventeringen har tillräckligt god kvalitet så att allt farligt material kan tas omhand på ett säkert sätt. Alla i avfallskedjan har ett ansvar ända tills materialet är omhändertaget på rätt sätt. Eftersom det är ett farligt avfall är hanteringen förenad med ansvar att föra anteckningar om mängder, vem det lämnas till samt se till att det transporteras på ett korrekt sätt. 

Är det inte lika illa att man måste transportera CFC-avfallet över stora delar av Sverige för att komma till en godkänd anläggning?

Klimateffekterna från transporterna är marginella i förhållande till klimatvinsterna med att destruera CFC:n korrekt även vid relativt långa transporter.