Resurs- och avfallshantering – Byggföretagen

Resurs- och avfallshantering

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Här hittar du flera olika guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Finns det någon standard för avfallshantering i bygg­sektorn?

Ja, riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning tjänar som branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn och syftar till att förbättra resurshanteringen i sektorn. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall utöver de mer konkreta kraven i lagstiftningen. 

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment: 

– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen 

– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning 

– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion 

Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar för ett antal vanliga avfallsfraktioner samt kulörer för skyltar till containrar och andra avfallskärl. 

För förebyggande av avfall finns inte branschnormerande texter framtagna. Däremot finns förslag till krav som kan ställas för att driva arbetet med förebyggande av avfall. 

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Sveriges Byggindustrier har tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar pga lagstiftningen, dels kompletteringar om förebyggande av avfall. 

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle”. 

Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark?

Ja, Naturvårdsverket fördelar ett statsbidrag för att hjälpa kommuner och fastighetsägare att sanera förorenad mark och bygga bostäder på. För att söka bidraget krävs att det finns ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar för bostadsbyggande samt att kommunen tagit ett beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder. 

Läs mer här

Vad är CFC?

CFC användes vid tillverkning av isoleringsmaterial i form av skivor och skum. Man blåser in gasen i materialet för att det ska bli fluffigt och isolerande. Materialet är mycket tätt och den CFC som användes vid tillverkningen finns fortfarande innesluten i materialets porer och riskerar att släppas ut om man sönderdelar materialet. 

Hur ska man hantera CFC?

Man ska behålla det helt så länge som möjligt, transportera det till en godkänd anläggning där de kan mala ner det, i speciell utrustning med undertryck så att CFC kan kondenseras. Alternativt kan det förbrännas i anläggning med tillstånd att ta emot farligt avfall.

Andra ämnen inom Klimat och miljö