Hållbara materialval – Byggföretagen

Hållbara materialval

Materialanvändning kräver energi och resurser samt genererar föroreningar och avfall. Därför är genomtänkta materialval avgörande för hur vi belastar miljön på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Här hittar du flera hjälpmedel för att underlätta hållbara materialval i praktiken.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Vad är BASTA?

BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som vänder sig till entreprenörer, beställare/byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter, grossister och materialleverantörer. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö. 

EU:s kemikalielagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. I BASTA:s produktdatabas finns bygg- och anläggningsprodukter som uppfyller olika krav på kemiskt innehåll. BASTA:s databas innehåller dels BETA-registret, med produkter som uppfyller grundkrav, dels BASTA-registret, med produkter som uppfyller högre krav. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA tillhandahåller även ett webbaserat verktyg BASTA Projekthanteraren, som gör det möjligt att dokumentera materialval i projekt. 

BASTA drivs som ett icke vinstdrivande bolag och ägs gemensamt av Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Läs mer på BASTA:s hemsida.

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen – inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Idag används LCA oftast för att studera klimatpåverkan men den kan också användas för att studera annan miljöpåverkan som till exempel försurning och övergödning. 

Vilka miljöcertifieringssystem finns det?

Miljöcertifiering av byggnader kan både vara ett verktyg för att kvantifiera en byggnads miljöprestanda och ett medel för att nå uppsatta miljömål. De vanligaste miljöklassningssystemen i Sverige är: 

  • BREEAM (brittiskt) Anpassade till svenska förhållanden genom SGBC
  • LEED (amerikanskt)
  • Miljöbyggnad (svenskt)
  • Svanen (nordiskt)
  • CEEQUAL (anläggning)

Läs mer i LÅGAN-rapporten Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige.

Andra ämnen inom Klimat och miljö