Energieffektivt byggande – Byggföretagen

Energieffektivt byggande

Energieffektivt byggande inom nyproduktion och renovering är avgörande för att uppnå klimatneutralitet 2045. Här finns hjälpmedel, guider, verktyg och kunskapsdokument som hjälper byggbolag att bygga mer energieffektivt.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. 

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön. 

Följande byggnader ska ha en energideklaration: 

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. 
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom. 
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas. 
    Läs mer här på Boverkets hemsida.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi av olika slag som årligen tillförs och används för att driva en verksamhet. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

Utöver att ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten ska energikartläggningen enligt lagen även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. 

Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning. 

Med stora företag menas företag som: 

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
  • en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Det är det senast godkända räkenskapsåret som avses.
Observera att, beroende på hur relationen mellan bolagen ser ut, även länkade företag kan räknas in när bedömningen av företaget görs. Om företaget som helhet är ett stort företag enligt definitionen är utgångsläget att hela verksamheten ska kartläggas. 

Mer information finns här på Energimyndighetens hemsida 

Vad är energiklassning?

Energiklassning används för energimärkning av byggnader vid energideklarering enligt Boverkets byggregler och beskriver en byggnads energianvändning på en skala från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus får klass C. Både energiklass A och B kan betraktas som lågenergibyggnader.

Läsa mer om energiklassning på boverkets hemsida

Vad är ett lågenergihus?

Lågenergihus eller lågenergibyggnad är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än byggnader byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda. I svensk standard och i Boverkets byggregler (BBR) sätts gränsen vid 75 procent av den energianvändning (köpt energi) som är tillåten enligt BBR. 

Det finns många olika begrepp och definitioner för lågenergibyggnader. Passivhus, Green Buildings, Minergie, A-klassad byggnad, plushus, nära nollenergibyggnader med mera.

Vilka energikrav finns vid nybyggnad och renovering?

I Boverkets byggregler (BBR) anges i kapitel 9 de energihushållningskrav som gäller. Reglerna är indelade i tre olika krav för att byggnaden ska ha god energihushållning, tillräcklig värmeisolering och begränsad elanvändning. I byggreglerna uttrycks kravet för hur mycket energi en byggnad får använda i primärenergital. Krav på byggnadens värmeisolering ställs genom högst tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Det finns också en gräns för hur mycket eleffekt som får installeras för uppvärmning och tappvarmvatten i en byggnad. Kraven gäller när du ska bygga nytt men det finns också krav om du ska renovera, bygga om eller bygga till.

Läs mer på Boverkets hemsida

Vilka olika energi- och miljöcertifieringssystem för byggnader finns det?

Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett verktyg för att kvantifiera en byggnads energi- och miljöprestanda och ett medel för att nå uppsatta internationella och nationella miljö- och energimål. Vissa system inriktar sig enbart på en byggnads energiprestanda medan andra hanterar många olika miljöaspekter. Exempel på olika certifieringssystem är GreenBuildning (Europa), Miljöbyggnad (Sverige), BREAM (Storbritannien), LEED (USA), Svanen (Norden), FEBY18 (Norden) och Passivhuscertifiering (Tyskland).

Läs mer i LÅGAN-rapporten Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige 

Andra ämnen inom Klimat och miljö