Fem punkter för ökad järnvägskapacitet | Byggföretagen

Fem punkter för ökad järnvägskapacitet

Sverige har en underfinansierad järnväg med bristfällig kapacitet för person- och godstrafik. Med avstamp i Byggföretagens webbinarieserie "Framtidens järnväg" presenteras här fem punkter för ökad kapacitet.

Publicerad:

Måndagen den 21 juni debatteras regeringens infrastrukturproposition i riksdagen.

Byggföretagen menar att infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament. I återstarten av Sveriges ekonomi efter pandemin finns nu möjlighet till ett nytt momentum. Statsskulden är klart under EU-snittet och statens goda ekonomi gör det förmånligt att låna. Därför står satsningar på underhåll av befintlig järnväg och väg inte i motsatsförhållande till nyinvesteringar som en möjlig höghastighetsbana.

Höghastighetsbanan kan stå redo 2035 om regering, riksdag och regioner har viljan och agerar nu! Vi är redo att bidra med både kompetens och klimatsmart teknik. Däremot är den nuvarande infrastrukturpropositionen otillräcklig.

  • Dra tillbaka infrastrukturpropositionen i sin nuvarande form

Vi som ser järnvägen som en motor för att återstarta Sverige uppmanar regeringen att göra om och göra rätt!

  • Behåll den ekonomiska ramen

Den ekonomiska ramen på 799 miljarder kronor för perioden 2022-2033 kan inte täcka både underhåll och nyinvesteringar. Ostlänken, sträckan Göteborg-Borås och sträckan Lund-Hässleholm kan inte byggas i tid och tempo när budgetposterna konkurrerar med varandra. Med bibehållen ram skulle insatserna i drift och underhåll av järnvägar och vägar då kunna öka med upp emot 20%.

  • Prioritera norra Sverige

Kostnadsramen för höghastighetsbanor i den befintliga infrastrukturpropositionen bör tilldelas tillväxtsatsningar i norra Sverige.  Över 1 000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige i klimatkrisens spår. Bland satsningarna i stort behov av pålitlig infrastruktur märks b la SSAB:s fossilfria ståltillverkning och Northvolts batterifabrik.  

  • Lånefinansiera höghastighetsbanorna

Höghastighetsbanorna bör lånefinansieras. Genom att lägga satsningen i ett konsortium likt Öresundsförbindelsen trängs inte övriga satsningar ut – samtidigt som höghastighetsbanorna kan färdigställas i ett svep i stället för att dutta sträcka för sträcka.  Tillsätt också en infrastrukturberedning som fungerar likt försvarsberedningen och ankrar upp en långsiktig strategi fri från partipolitisk ryckighet. Tillåt konsortiet att utföra en sammanhållen tillståndsprövning där lokalisering av höghastighetsbanorna följer kommunavtalen i Sverigeförhandlingen.

  • Välj rätt byggmetoder

Sveriges klimatomställning kan genomföras snabbare och bättre än vad vi gör idag. Bygg- och anläggningsbranschen har tekniskt kunna visa hur bropelarjärnvägar kan konstrueras så att markägare, djur och natur tar mindre skada då järnvägen ej skapar barriärer, vilket påverkar processen av tillstånd, markåtkomst och miljöprövning positivt.

Här kan du läsa Trafikutskottets betänkande

Här kan du ta del av Byggföretagens webbinarieserie om framtidens järnväg