Här är de stora arbetsmiljöfrågorna i din region | Byggföretagen

Här är de stora arbetsmiljöfrågorna i din region

Vilka är de vanligaste arbetsmiljöfrågorna just nu? Byggföretagens sex arbetsmiljörådgivare runt om i landet berättar.

Publicerad:

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i södra Norrland

Företagshälsovård

”Jag får många frågor om företagshälsovård, vad som ska ingå och vad man som företag ska tänka på när man tecknar avtal med företagshälsovården. Jag brukar rekommendera att söka på Sveriges Företagshälsor för att hitta en Företagshälsovård i närområdet och som uppfyller kraven på en godkänd företagshälsa. Företagshälsovården ska vara efterfrågestyrt, arbeta förebyggande och utgöra en expertfunktion som företagen kan vända sig till när de egna kunskaperna inte räcker till. Företagshälsovården genomför hälsoundersökningar och medicinska kontroller men kan också vara till hjälp till exempel vid rehabärenden och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

Martin Endunge, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i syd

BAS-P

”Jag har fått klargöra ansvar för Bas-P vid flera tillfällen. Att arkitekt och konstruktör såväl som byggherre ansvarar för projektering av arbetsmiljön. Densamma ligger till grund för hur produktion, när väl Bas-U är på plats kan införliva krav i arbetsmiljön. Bas-U hamnar allt för ofta i situationen att ordna upp arbetsmiljön utifrån en verklighet som inte framgick i projekteringen.”

Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i norra Norrland

Byggnads arbetsmiljövecka

”Senaste tiden har det varit en del frågor från media angående Byggnads arbetsmiljövecka. Jag poängterar då vikten av samverkan i vår bransch för att vi tillsammans ska verka för en god arbetsmiljö. Det är viktigt att arbetsgivare, anställda och skyddsombud arbetar ihop för att skapa en god säkerhetskultur i företaget och på arbetsplatsen. 

Det är viktigt för vår bransch att arbeta med utmaningar men även viktigt lyfta en positiv utveckling inte minst för att ge en nyanserad bild. Det registrerade antalet olyckor i den privata byggindustrin minskade år 2020 till 2 168 olyckor och frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) minskade till 10,7.

Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring 11. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

Jag skulle önska mig mera samverkan mellan min roll som arbetsmiljörådgivare och Byggnads regionala skyddsombud, så som vi var överens i senaste avtalet. Vår samverkan blir viktig för att belysa Arbetsmiljöverkets regelverk där det framgår att Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lag (1994:579)”

Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i Mellansverige

Corona, droger och BAS U

”De vanligaste frågorna idag är om corona, droger, BAS U och hur man ska kunna påverka beställare med avtalsfrågor. Även den återkommande frågan om hur man utser skyddsombud.

En vanlig brist är att man inte har sina rutiner inom arbetsmiljö dokumenterat, företagen blir bättre på arbetsmiljö men skriftliga rutiner saknas. Sen är konkurrensen stor bland företagen så man tar på sig både BAS P och BAS U fast man kanske inte jobbar under rätt entreprenad eller att man inte alls har varit med i projektering och planering.

Som arbetsmiljösamordnare kan jag komma och göra en förrevision av till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet inför en inspektion av Arbetsmiljöverket. Informera alla på företaget på en arbetsplats eller på hela företaget.

Att vara behjälplig med att besöka medlemsföretag och arbetsplatser för att informera kring säker arbetsmiljö och på det sättet bidra till att man inte skadar sig på arbetsplatserna.”

Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i öst.

Skyddsombud

”Några av de vanligaste frågorna jag får är om ett skyddsombud måste vara fackligt ansluten, vilket mandat har dom regionala skyddsombuden, ansvar och fördelning arbetsmiljöuppgifter (delegering) samt vem som har ansvaret för samordningen på en arbetsplats/ställe där det är flera entreprenörer/entreprenader. Det är några exempel på områden som återkommer och som man vill ha stöd eller rådgivning.

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i väst

Enkla digitaliseringssystem om arbetsmiljörisker

”Det har inte funnits en enskilt stor återkommande fråga under hösten. En stor del av tjusningen är att varje enskild kontakt är mer eller mindre unik. Frågor kan röra sig i vitt skilda ämnen så som ensamarbete, vibrationer, psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljödelegeringar, arbetsberedning och arbetsmiljöplan. Det här är många gånger rätt komplexa frågor där svaren varierar från fall till fall, men jag brukar också hänvisa till Byggföretagens AMP-guide, vår delegering på vår hemsida och Tryggare byggare.

Däremot skönjer jag en ganska tydlig trend om att fler och fler mindre och medelstora företag ställer frågor, nu i coronans kölvatten om enkla digitaliseringssystem för att på smidiga vis kunna återge kunskap om arbetsmiljörisker från arbetsmiljöplan till sina yrkesarbetare. Man har helt enkelt sett en lösning på ett problem via nyvunna marker inom teknik i eftermälet från en pandemi. Här gäller det att lyssna in vilken teknik de tänkt använda och komma med tips och idéer så som hur kunskapsåterföring kan ske tillbaka till tjänstemännen. Det är en väldigt intressant och spännande utveckling som kan ge avtryck i generationer byggare framöver, om den håller i sig.”

Rådgivning – arbetsmiljö

Vill du som medlemsföretag få rådgivning om er arbetsmiljö från en av våra lokala arbetsmiljörådgivare? Gå till vår rådgivning online eller ring: 010 451 64 80. Kom ihåg att ha ert organisationsnummer redo.