Frågor & svar inför domen om Cementas kalkbrytning i Slite | Byggföretagen

Frågor & svar inför domen om Cementas kalkbrytning i Slite

Mark- och miljödomstolen meddelar dom om Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd den 13 december kl 13.00. Här kan du läsa mer om vad domen betyder för bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Nationell råvaruförsörjning är en förutsättning för att klara bostadsbyggande, rusta järnvägen och driva på den gröna omställningen.
  • Hur börjande cementkrisen?

Cementkrisen briserade den 6 juli 2021 när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att få bryta kalksten i Slite på Gotland. 

Riksdagen röstade i september 2021 enhälligt för en tillfällig ändring i miljöbalken.

Beslutet gav Cementa ett tillstånd som löper ut den sista december 2022.

  • Vad innebär domen den 13 december?

Mark- och miljödomstolen meddelar dom om Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd den 13 december kl 13.00.

  • Varför är domen så viktig för byggbranschen?

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av cementproduktionen i Sverige. 

Byggföretagens senaste konsekvensanalys är framtagen tillsammans med konsultbolaget WSP och uppskattar drygt 160 000 förlorade jobb under 2023 vid ett produktionsstopp i Slite – under förutsättning att viss produktion kan upprätthållas med extern sten.

Produktionsbortfallet i ekonomin beräknas till 140 miljarder kronor – vilket motsvarar 2,6 procent av BNP. Utöver bygg påverkas t ex gruvnäringen på grund av beroende av sprutbetong.

  • Vad händer vid ett negativt besked?

Om Cementas begäran om tillstånd enligt miljöbalken att från årsskiftet få fortsätta bedriva kalkstensbrytning vid Västra brottet och File hajdar-täkten under fyra års tid får avslag i domen den 13 december kan Cementa överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklagande ska ha kommit in till domstolen inom tre veckor från domens datum.

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning – s.k. prövningstillstånd. Om prövningstillstånd ges kommer Mark- och miljööverdomstolen pröva målet och meddela dom – vilket kommer ta minst några månader till.

Cementa kan begära att för tiden fram till domen få fortsätta bedriva kalkstensbrytning.

Om Cementa förlorar även vid Mark- och miljööverdomstolen kan bolaget överklaga till sista instans – Högsta domstolen. Det är extremt få mål till som beviljas prövningstillstånd vid Högsta domstolen.

  • Vad händer vid ett positivt besked?

Om Cementa får tillstånd av domstolen kan motparterna överklaga på samma sätt som beskrivs ovan.

Om Cementa får tillstånd kommer det sannolikt att vara villkorat med ett antal begränsningar – förutom i tid. Det kan handla om exempelvis brytdjup, efterbehandling av marken och ekologiska kompensationsåtgärder.

Här kan du läsa Byggföretagens konsekvensanalys