Byggföretagens uppmaningar till regeringen inför nationella klimattoppmötet | Byggföretagen

Bygg­företagens uppmaningar till regeringen inför nationella klimattoppmötet

Den 16 juni bjuder regeringen in näringsliv, intresseorganisationer, civilsamhälle och akademin till ett nationellt klimattoppmöte. - Byggföretagen efterfrågar faktiska och resultatorienterade åtgärder som leder till en handlingskraftig klimatomställning, säger Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, Byggföretagen.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, Byggföretagen.

Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges negativa utsläpp. Men samhällsbyggnadssektorn har också en unik möjlighet att bidra till omställningen om rätt förutsättningar ges. Grönt stål och fossilfri cement är konkreta exempel på hur klimatomställning och tillväxt inte står i motsats till varandra.

– Samhällsbyggnadssektorn arbetar målmedvetet mot klimatneutralitet 2045. Nu behöver politiken växla upp. Bygg- och anläggningsbranschen behöver en trygg råvaruförsörjning, säker tillgång på fossilfri el och en kompetensförsörjning som utgår från det gröna teknikskiftet, säger Åsa Lindell.

Inför det nationella klimattoppmötet uppmanar Byggföretagen regeringen att:

  • Inför utsläppstak vid nybyggnation

Säkerställ en snar hantering av Boverkets författningsförslag om gränsvärden för klimatdeklarationer för att möjliggöra en implementering 2025.

  • Stötta energieffektivisering i det befintliga beståndet

Utveckla och förstärk grön ROT där åtgärder för energieffektiviseringar omfattas. Låt avdraget möjliggöras för både privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Se energieffektiviseringen som en klimatåtgärd som även ökar tillgången på fossilfri energi.

  • Främja bevarande och underhåll av befintliga byggnader och anläggningar

Se över krav vid ombyggnad eller ändring av byggnad för att underlätta transformation av byggnader i stället för rivning. Omhänderta underhållsskulden för landets infrastruktur som både förlänger livslängden och säkrar framtida transporteffektivitet.

  • Underlätta för cirkulära materialflöden och återbruk

Se över lagstiftningen och definitioner för avfall och säkerställ ett regelverk som gör det enkelt och tidseffektivt för att cirkulera material och schaktmassor.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens fokusområde klimatomställning