Malldokumentet | Byggföretagen

Malldokumentet

För att förenkla framtagandet av en arbetsmiljöplan har ett malldokument utarbetats (Arbetsmiljöplan-Guiden). Dokumentet innehåller samtliga punkter som skall finnas i en arbetsmiljöplan men mallen måste anpassas till det specifika projektet.

Uppdaterad:

Vad innehåller mallen?

 • Instruktion över hur dokumentet fylls i.
 • Beskrivning där arbetsmiljöarbetets organisation fylls i.
 • Förslag på hur ordnings- och skyddsregler på arbetsplatsen kan utformas.
 • Risköversikt där man anger vilka arbeten med risk som förekommer.
 • Förslag på riskreducerande åtgärder för samtliga 13 arbeten med särskild risk.
 • Läshänvisningar i form av klickbara länkar till bland annat lagstiftning, informationsskrifter, m.m. finns under respektive arbete med särskild risk.
 • Förslag på riskreducerande åtgärder för arbeten på arbetsställe som är gemensamt med pågående ordinarie verksamhet.
 • Möjlighet att ange ytterligare risker och riskreducerande åtgärder.

Tänk på…

…att använda malldokumentet fritar ingen part från arbetsmiljöansvar

Att använda malldokumentet fritar ingen part från sitt eget arbetsmiljöansvar att utifrån varje faktisk situation göra de bedömningar samt fatta de beslut som behövs för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Risker och åtgärder måste alltid avse det aktuella projektet och det finns inga generella lösningar!

Malldokumentet innehåller samtliga punkter som skall finnas i en AMP men mallen måste anpassas till det specifika projektet.

…att en Arbetsmiljöplan inte innehåller allt som krävs

En Arbetsmiljöplan innehåller inte allt som krävs för att uppfylla alla krav på en tillfredsställande arbetsmiljö. I Arbetsmiljöplanen beskrivs åtgärder endast för ”arbeten med särskild risk”. Detta innebär att andra förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön också måste planeras och åtgärdas i enlighet med gällande bestämmelser. Detta sker oftast under planeringen och genomförandet av bygget. Kraven på arbetsmiljön i sin helhet återfinns i första hand i bland annat Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling.

…att sanktionsavgift kan komma att påföras

Sanktionsavgifter kan komma att påföras byggherren, BAS-P och/eller BAS-U:

 • om inte arbetsmiljöplanen upprättats innan byggarbetsplatsen har etablerats.
 • om inte arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen.
 • om inte alla som arbetar på byggarbetsplatsen kan ta del av arbetsmiljöplanen.