Vad krävs? | Byggföretagen

Vad krävs?

För att bli medlem måste företag tillämpa våra medlemskriterier, vår uppförandekod, rådande kollektivavtal, samt nyttja ID06-systemet.

Uppdaterad:

Medlemskriterier

Byggföretagen arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet.

För medlemskap i Byggföretagen måste företaget uppfylla följande kriterier (gäller fr.o.m. 20180101, rev. 20190320 samt 20210615):

 • Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de områden för vilka Byggföretagen tecknar kollektivavtal.
 • Alla företag i en koncern (äkta och oäkta) samt i förekommande fall intresseföretag som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Byggföretagen.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma). Utländskt företag har därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är registrerad hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige.
 • Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor alternativt auktoriserad redovisningskonsult.
 • Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är registrerat som arbetsgivare och har betalat in sociala avgifter för en heltidsanställning under de senaste sex månaderna i Sverige och i det land där företaget har sitt säte (såvida det inte är ett holdingbolag i en koncern).
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsulter har klanderfri vandel*.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos myndigheter.
 • Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor vid ansökan och åtar sig att under första kvartalet varje år att uppdatera dessa uppgifter.
 • Företaget ska ha minst en årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret.
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att 
  – betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för varor och tjänster från Byggföretagen eller dess dotterbolag, 
  – följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler, 
  – följa Byggföretagen och Svenskt Näringslivs stadgar, 
  – tillämpa Byggföretagens uppförandekod
  – tillämpa Byggföretagens kollektivavtal, 
  – tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt, samt att– agera så att förbundets intressen inte skadas.
 • Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som Byggföretagen begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller inte eller om medlemskap kan bestå eller inte.
 • Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Byggföretagen är riktiga och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.
 • Sökanden ska skriftligen intyga att samtliga uppgifter och dokument som lämnats vid och under handläggningen av inträdesansökan är korrekta, samt att sökanden kommer att följa såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar. Har oriktiga uppgifter lämnats vid eller under handläggningen av ansökan om inträde eller under medlemskapet kan det leda till uteslutning enligt § 16 i förbundets stadgar.

Förbundsstyrelsen prövar och avgör inträdesansökan. Ett beslut om avslag gäller under en karenstid som utgörs av ett år från det att avslagsbeslutet fattades. Efter karenstiden kan företaget ansöka om inträde på nytt. Förbundsstyrelsen kan medge undantag från enskilda medlemskriterier och/eller karenstiden om det finns särskilda skäl för det.

Förbundsstyrelsen kan uppdra åt styrelsens ordförande och verkställande direktören, i förening, att pröva och avgöra inträdesärenden.

Det görs en samlad bedömning av ansökan om medlemskap i förbundet baserad på medlemskriterierna och vad som framkommer i övrigt vid de undersökningar som görs av sökande företag. 

Byggföretagen gör nödvändiga bakgrundskontroller, dels vid ansökan, dels löpande under medlemskapet.

Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Byggföretagen äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av nytt medlemsföretag.

Företaget och dess företrädare åtar sig att delta i ett introduktionssamtal samt att under de första sex månaderna som medlem i Byggföretagen genomgå av förbundsstyrelsen fastställda utbildningar.

Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste regionkontor eller medlemsadministrationen på medlem@byggforetagen.se, alternativt fyll i intresseanmälan.

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam.

Anlitande av underentreprenör

 • Medlem med anställda som utför arbete som är bundet av byggavtalets tillämpningsområde ska vid anlitande av underentreprenör som är arbetsgivare för sådant arbete alltid iaktta punkterna i branschöverenskommelsen bilaga D.
 • Motsvarande skyldighet att iaktta reglerna i kap. 23 Väg- och Banavtalet gäller för medlemsföretag som är bundet av och utför arbete inom Väg- och Banavtalets tillämpningsområde och anlitar underentreprenör för arbete inom Väg- och Banavtalets tillämpningsområde.
 • För koncernbolag gäller att medlemsföretag vid anlitande av annat koncernbolag (äkta eller ”oäkta”) alltid ska iaktta branschöverenskommelsen i respektive kollektivavtal för att säkra kollektivavtal på arbetsplatsen för berört arbete eller, om kollektivavtalsbundenhet inte föreligger för berört arbete, att tillse att de minimivillkor för arbetstagare som följer av Upphandlingsmyndighetens villkorsbilagor avseende arbetsrättsliga villkor beträffande Byggavtalet respektive Väg- och Banavtalet tillämpas för arbete på dessa avtalsområden.
 • Medlemsföretag med svensk filial ska tillämpa relevant kollektivavtal för det arbete som företaget utför i Sverige genom utsändning, utstationering eller anställning samt betala medlemsavgift och skatter och andra lagstadgade avgifter för samtliga arbetstagare som utför arbete i Sverige inom våra kollektivavtals tillämpningsområden.
 • Medlem som endast omfattas av Byggföretagens tjänstemannaavtal ska alltid tillse att anlitad kontrakts-part/underentreprenör (som är arbetsgivare) tillämpar gällande och tillämpbart kollektivavtal eller tillse att de minimivillkor för arbetstagare som följer av Upphandlingsmyndighetens villkorsbilagor avseende arbetsrättsliga villkor beträffande Byggavtalet respektive Väg- och Banavtalet tillämpas för arbete på dessa avtalsområden.
 • Medlemsföretag som anlitar en underentreprenör ska även se till att den underentreprenör som anlitas förbinder sig att iaktta ovanstående skyldigheter om underentreprenören i sin tur anlitar en underentreprenör.
 • Enskilda näringsidkare (dvs. utan egna arbetstagare) omfattas inte av kravet på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Dock gäller vid anlitande av enskild näringsidkare att de skall anmälas till Byggnads och föras upp på listan över anlitade företag. Dessutom ska man säkerställa att denne arbetar självständigt, under eget ansvar och har gällande ansvarsförsäkring för det arbete som ska utföras. Anlitandet ska ske på marknadsmässiga villkor samt med beaktande av arbets- och skatterättsliga regler. 

Frågor och svar om kriterierna samt stöd för kontroll av underentreprenör

Dessa medlemsvillkor beslutades av Byggföretagens förbundsstyrelse den 7 april 2022.

Uppförandekod

Vid Byggstämman 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Byggföretagen. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning ur Byggföretagen. 

Som stöd och hjälp har alla medlemmar tillgång till onlineutbildning på Byggbranschens utbildningscenter. Läs mer om kursen.

Uppförandekoden innebär att Byggföretagens medlemsföretag ska…

 • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
 • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
 • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod. Förklarande filmer om IMM:s Näringslivskod, mutor och korruption finns här.
 • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
 • Utföra uppdrag fackmässigtsamt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Etikcoach ger råd och stöd till medlemsföretagen

Det kan trots allt dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande. Därför har Byggföretagen tillsatt en etikcoach, som efter den 1 juni 2014 ska kunna bistå medlemsföretagen med råd och stöd i affärsetiska frågor. Givetvis har etikcoachen tystnadsplikt. Kontakta etikcoachen via mejl på etikcoachen@byggforetagen.se eller telefon  08-69 85 888.

Medlemsenheten granskar efterlevnad

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av de allra viktigaste frågorna för Byggföretagens medlemmar. I juni 2018 påbörjades därför en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06. 

I samband med införandet av bättre kontroller av att medlemsföretagen följer medlemkriterierna såg Förbundsstyrelsen det som naturligt att hantera eventuella avvikelser från uppförandekoden på samma sätt som avvikelser från övriga medlemskriterier och har därför beslutat att i de fall någon misstänker att ett medlemsföretag bryter mot medlemskriterierna är det till medlemsenheten man ska vända sig.

Byggföretagen har tagit fram ett antal onlineutbildningar. Läs mer här.