Vad krävs?

För att bli medlem måste företag tillämpa våra medlemskriterier, vår uppförandekod, rådande kollektivavtal, samt nyttja ID06-systemet.

Uppdaterad:

Medlemskriterier

Byggföretagen arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet.

För medlemskap i Byggföretagen måste företaget uppfylla följande kriterier (gäller fr.o.m. 20180101, rev 20190320):

 • Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de områden för vilka Byggföretagen tecknar kollektivavtal.
 • Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Byggföretagen
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma). Utländskt företag har därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är registrerad hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige
 • Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor alternativt auktoriserad redovisningskonsult.
 • Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är momsregistrerat samt registrerat som arbetsgivare, och har betalat in sociala avgifter för en heltidsanställning under minst sex månader (såvida det inte är ett holdingbolag i en koncern), i Sverige och i det land där företaget har sitt säte.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult har klanderfri vandel*.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos myndigheter.
 • Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor vid ansökan och åtar sig att under första kvartalet varje år uppdatera dessa uppgifter.
 • Företaget ska ha minst en årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret.
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att 
  – under de första sex månaderna som medlem i Byggföretagen på egen bekostnad genomgå av förbundsstyrelsen fastställd utbildning för att medlemskapet ska bestå,
  – betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för varor och tjänster från Byggföretagen eller dess dotterbolag, 
  – följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler
  – följa Byggföretagen och Svenskt Näringslivs stadgar, 
  – tillämpa Byggföretagens uppförandekod
  – tillämpa Byggföretagens kollektivavtal, 
  – tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt, 
  – delta i ett introduktionssamtal, 
  – agera så att förbundets intressen inte skadas
 • Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som Byggföretagen begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller inte eller om medlemskap kan bestå eller inte.
 • Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Byggföretagen är riktiga och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.

Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Byggföretagen äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av nytt medlemsföretag.

Förbundsstyrelsen kan medge undantag från kravet på att samtliga bolag i en koncern ska vara medlemmar om det finns särskilda skäl för det.

Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan om medlemskap i förbundet baserad på medlemskriterierna och vad som framkommer vid de undersökningar som görs av sökande företag. 

Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste regionkontor eller medlemsadministrationen på medlem@byggforetagen.se, alternativt fyll i intresseanmälan.

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam.

Uppförandekod

Vid Byggstämman 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Byggföretagen. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning ur Byggföretagen. 

Som stöd och hjälp har alla medlemmar tillgång till onlineutbildningen Affärsetik på Byggbranschens utbildningscenter. Läs mer om kursen.

Uppförandekoden innebär att Byggföretagens medlemsföretag ska…

 • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
 • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
 • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod. Förklarande filmer om IMM:s Näringslivskod, mutor och korruption finns här.
 • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
 • Utföra uppdrag fackmässigtsamt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Etikcoach ger råd och stöd till medlemsföretagen

Det kan trots allt dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande. Därför har Byggföretagen tillsatt en etikcoach, som efter den 1 juni 2014 ska kunna bistå medlemsföretagen med råd och stöd i affärsetiska frågor. Givetvis har etikcoachen tystnadsplikt. Kontakta etikcoachen via mejl på etikcoachen@byggforetagen.se eller telefon  08-69 85 888.

Medlemsenheten granskar efterlevnad

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av de allra viktigaste frågorna för Byggföretagens medlemmar. I juni 2018 påbörjades därför en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06. 

I samband med införandet av bättre kontroller av att medlemsföretagen följer medlemkriterierna såg Förbundsstyrelsen det som naturligt att hantera eventuella avvikelser från uppförandekoden på samma sätt som avvikelser från övriga medlemskriterier och har därför beslutat att i de fall någon misstänker att ett medlemsföretag bryter mot medlemskriterierna är det till medlemsenheten man ska vända sig.

Byggföretagen har tagit fram onlineutbildningen Affärsetik som innehåller frågeställningar kring uppförandekoden, ÖMK, samhällsbyggnadssektorns etiska regler och IMM:s näringslivskod. Vi rekommenderar alla medlemsföretag att använda sig av denna utbildning för att lyfta frågor kring affärsetik i företaget. Läs mer här.