Misstänkt fusk – Byggföretagen

Misstänkt fusk

Misstänker du fusk eller missförhållanden på en byggarbetsplats? Läs mer om Byggföretagens arbete för nolltolerans mot fusk.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

1. Har Bygg­företagen kriterier för att bli medlem?

Ja. För att bli medlem i Byggföretagen måste företaget uppfylla våra medlemskriterier. Företag som ansöker om medlemskap måste bland annat tillämpa Byggföretagens uppförandekod och kollektivavtal samt ID06-systemet som är det system branschen har utvecklat för att skapa en sundare byggbransch. Inom sex månader från att medlemskap beviljades ska dessutom ledande befattningshavare inom företaget ha genomgått vår utbildning för medlemsföretag. Utbildningen omfattar områdena affärsetik och sund konkurrens, kollektivavtal samt en säker arbetsplats. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen inom dessa områden och att kunskapen ska föras vidare inom företagen och genomsyra företagens agerande i vardagen.  Mer om våra medlemskriterier.

2. Vad är Bygg­företagens uppförandekod?

Vid byggstämman 2013 fattades beslutet om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Byggföretagen. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. En punkt (av flera andra) är att Byggföretagens medlemsföretag ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation med syfte att snedvrida konkurrensen.  Mer om uppförandekoden.

3. Vad händer om ett medlems­företag inte följer medlemskriterierna?

Den yttersta konsekvensen är att företaget utesluts. 

4. Har något medlems­företag blivit uteslutet för att de inte följer medlemskriterier?

Ja. Det är dock viktigt att förstå att Byggföretagen inte är en myndighet. Det finns därför begränsningar i vilken typ av kontroller vi kan och får göra av våra medlemsföretag. Vi är noga med att uteslutning ur Byggföretagen måste ske på ett rättssäkert sätt.

Får lagreglerna och ID06 verkligen stopp på svartarbetet som förekommer i svensk byggbransch?

För att skapa en sundare byggbransch och en effektivare skattekontroll har Byggföretagen utvecklat branschstandarden ID06. Dessvärre har kontrollen av de enskilda personer som får ID06-kort varit bristfällig. Därför gör ID06 det nu svårare att fuska. Under våren 2020 sker en omfattande uppgradering av säkerhetssystemet. Alla som har ID06-kort kommer att behöva registrera sig igen och söka om sina kort för att bli godkända enligt det nya ID06-systemet.  

Byggföretagen välkomnar oannonserade kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. Det finns en nära kontakt mellan Byggföretagen och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Svenska myndigheter kan dock göra mer för att säkerställa sund konkurrens. 

Ibland förekommer medieuppgifter eller påståenden om att medlems­företag bryter mot lagar och regler. Varför utesluter ni inte dessa företag?

Uteslutning av ett medlemsföretag måste det ske på ett rättssäkert sätt. Vi kan aldrig agera endast på påståenden, rykten eller på uppgifter i media. Vi måste ha konkreta bevis för att det förhåller sig på ett sätt som föranleder uteslutning. 

Vad gör Bygg­företagen för att motverka svartarbete i Sverige?

Byggföretagen uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå samt anmälningsplikt för den som utför arbete i Sverige. 

Vad gör Bygg­företagen vid indikationer på att ett medlems­företag inte agerar korrekt?

När vi får kännedom om att ett medlemsföretag inte agerar på ett korrekt sätt följer vi upp det och försöker i första hand få företaget att ändra sitt beteende och göra rätt – om det visar sig stämma. Om vi upptäcker att det förekommer lagbrott anmäler vi det till berörda myndigheter. I regel är det inte vi som upptäcker att något är fel. Byggföretagen uppmanar alltid källan till informationen att anmäla. 

Varför företräder Bygg­företagen företag som anklagas för att inte följa kollektivavtalet och bryta mot lagar och regler?

Det är vår uppgift som arbetsgivarorganisation att företräda våra medlemmar i tvister med de fackliga organisationerna.