Ledarskapets betydelse för sund konkurrens | Byggföretagen

Ledarskapets betydelse för sund konkurrens

Hur kan vi som ledare främja sund konkurrens? Här finns upplägg för inspiration och samtal i en grupp med ledare.

Uppdaterad:

Alla som är ledare har en extra viktig roll att främja sund konkurrens. Genom att ge utrymme för samtal och reflektioner om vår roll och vårt agerande kan vi inspirera, lära av varandra och utforska frågeställningar gemensamt, hur vi kan utveckla vårt ledarskap vidare.

För vem?

Uppläggen nedan kan användas i ledningsgrupper, i ledarutbildning eller för samtal i ledarsamlingar om hur den som är ledare kan stärka positiva beteenden och driva förändring. 

Här finns också upplägg som passar bra för ett regionala eller lokala nätverk som vill samtala om ledarskap för sund konkurrens.

Upplägg för regionalt nätverk eller för ledningsgruppen/ledargruppen – del 1a

Tidsåtgång: 1,5 timme

 1. Titta på filmen där Kajsa Hessel, ordförande i föreningen Byggcheferna och Peter Berg, ledarutvecklare på Ledarna samtalar om vilka förutsättningar som krävs för ett gott ledarskap. De beskriver hur ledare kan stärka positiva beteenden och bryta i kulturella mönster i byggbranschen – mönster som inte främjar sund konkurrens.

2. Peter och Kajsa pratar om att antingen finns den kultur som du som ledare strävar efter och försöker att skapa, eller råder det en kultur som bara uppstår. Som chef har du stor möjlighet och ett ansvar att styra det här. Varje organisation har sina egna berättelser/sanningar om hur vi jobbar, hur vi ser på våra konkurrenter, hur vi ser på andra avdelningar och andra yrkesgrupper på den här arbetsplatsen. Berättelserna finns där, med ”hjältar” och ”skurkar”. Som chef behöver du hjälpa till att lyfta fram hjältarna som stödjer den kulturen vi vill ha.

Prata i mindre grupper om:

 • Hur ser det ut hos oss? 
 • Har vi den kultur som vi strävar efter? 
 • Hur påverkar chefer i organisationen kulturen genom sina beteenden?
 • Hur ser den stödjande kulturen ut för att cheferna ska vilja och orka vara chef över tid?

Berätta för varandra i helgrupp om det ni kommit fram till i respektive grupp.

För ledningsgruppen – 1b (tillägg till ovanstående om ni har mer tid att disponera eller vill fortsätta dialogen vid ytterligare ett tillfälle)

Tidsåtgång: 2 timmar

 1. Innan mötet, be alla läsa sista kapitlet i forskningsantologin om Sund konkurrens i Byggbranschen som handlar om ledarskap:

2. Påminn alla om följande text i antologin: 

“Eftersom byggandets marknad karaktäriseras av en fragmentering med otydliga ansvarsområden, betyder det att alla aktörer gemensamt måste genomgå en grundläggande kulturell förflyttning, i vilken ansvarstagande för helheten och “rätt från mig” behöver bli tydliga ledstjärnor. 

Att klara av en sådan förflyttning med framgång ställer höga krav på ledarskapet på alla nivåer. Det vore därför önskvärt att för varje fokusområde och varje spelregel i den av branschen gemensamt framtagna Strategiska agendan spåna kring vilka möjligheter som ledarskapet medför, men även var det i sina nuvarande former kan anses motverka den nödvändiga omställningen”.

Fokusområden:

 • Kunskap och kompetens
 • Regelefterlevnad
 • Ansvarstagande

Spelregler

 • Säker arbetsmiljö̈
 • Schyssta arbetsvillkor
 • Rätt kompetens för jobbet
 • Respekt och likabehandling
 • Ordning och reda i alla led
 • Tydliga lagar och regler samt uppföljning och sanktioner vid lag- och regelbrott
 • Avtal i alla led

2. Börja med att titta igenom vad spelreglerna innebär, se bild nr 3 i PowerPoint-presentationen här:

Om ni är en större grupp: Dela in er 2 och 2 eller 3 och 3 och fördela fokusområdena och spelreglerna i grupperna.

3. Prata i grupperna om: 

 • Vad gör vi idag som ledare som innebär att vi påverkar att det sker en  kulturförflyttning i en positiv riktning  (inom respektive område). 
 • Vad i ledarskapet, i sin nuvarande form, kan motverka detsamma, alltså att det inte sker en kulturförflyttning?

4. Berätta för varandra i helgrupp om det ni kommit fram till i respektive grupp.

5. Vilka tankar väcker det om vad vi borde försöka att göra annorlunda?

6. Vad kan vara ett första steg?

Övning 2 – Regionalt nätverk/Ledningsgrupp: Förändringsresa mot sund konkurrens

Tidsåtgång: 1,5 timme

Inled med att gemensamt titta på filmen med Jesper Göransson, PEAB, bolagets VD och koncernchef sedan 2013, som pratar om den förändringsresa han har varit en del av och om utmaningar och möjligheter med sund konkurrens:

Några nycklar han lyfter fram är att använda det sunda förnuftet, att tänka till, ta ställning och våga utmana gamla mönster och traditioner. Han pratar också om att det behöver vara en ständigt pågående process, att man inte kan slå sig till ro i dessa frågor, och att det mer och mer blivit en fråga som hänger samman med att vara en attraktiv arbetsgivare. Resonera om:

 1. Sunt förnuft och sunda värderingar – Hur vet era intressenter (kunder, medarbetare, leverantörer osv) var ni står? Behöver det bli ännu tydligare och i så fall hur? 
 2. Har ni erfarenhet av eller har ni gjort en liknande resa som Jesper pratar om? Vilka nycklar har i så fall varit avgörande för er under den resan?
 3. Hur kan sunda värderingar också leda till verkliga beteendeförändringar? Vad krävs för att gå från ord till handling?