Upplägg för samtal om hur vi gemensamt kan utveckla offentlig upphandling för ökad sund konkurrens | Byggföretagen

Upplägg för samtal om hur vi gemensamt kan utveckla offentlig upphandling för ökad sund konkurrens

Uppdaterad:

För vem?

 1. Offentliga beställare/inköpare av bygg- och anläggningstjänster.
 2. Regionalt eller lokalt nätverk som består av både offentliga beställare och entreprenörer.

Tips till mötesledaren

Här kommer tips på övningar utifrån två teman som kan användas vid möten med offentliga beställare och inköpare samt med regionala och lokala nätverk när det gäller offentlig upphandling och sund konkurrens. 

Det första temat är övergripande till sin karaktär och handlar om att utbyta erfarenheter och bygga tillitsfulla relationer mellan beställare och entreprenör. 

Det andra temat knyter an till några viktiga aspekter när det gäller sund konkurrens i offentlig upphandling.

Som inspiration till övningarna finns dels webinarium, dels en broschyr ”Viktigt på riktigt – Handledning för offentliga beställare” som är framtagen av Byggföretagen och som riktar sig till offentliga beställare/inköpare men är lika viktig för dig som bygg- och anläggningsföretag eller facklig organisation. Handledningen innehåller råd och tips som kan användas som checklista under upphandlingsprocessen, under uppföljningen eller vid misstanke om fusk eller oegentligheter. Handledning är bra att ha utskriven som ett underlag att kunna bläddra i kopplat till alla övningarna. Du hittar dessa längre ner på sidan.

De olika övningarna är tänkta att kunna användas antingen som fristående övningar eller att man sätter samman flera övningar under ett möte.

Tema 1: Vad beställare och entreprenörer kan lära av varandra när det gäller upphandling av bygg- och anläggningsprojekt och hur vi tillsammans kan bidra till schyssta och sunda affärer

Övning A – erfarenhetsutbyte

 1. Titta på webinaret där Marianne Hammarström på Byggföretagen berättar om vilken roll offentlig upphandling spelar när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

  Presentationen som visas på webinariet finns också att ta del av här som PowerPoint-presentation.
 2. Prata i grupper om:

  a) Vad är det som fungerar bra och mindre bra i upphandling av bygg- och anläggningsprojekt? 

  b) Konkretisera genom att lyfta fram några exempel!

  c) Vilka hinder finns för att skapa schyssta och sunda affärer? 

  d) Vilka är de viktigaste förbättringsområdena kopplat till offentlig upphandling? För oss som beställare och/eller för oss som byggföretag.

  e) Hur når vi dit? Vad är viktigast att börja med?

Övning B – dialog

3. Om ni är en större grupp, prata i mindre grupper om:

a) När fungerar dialogen mellan beställare och entreprenör som bäst? Konkretisera med några exempel.

b) Vad hindrar oss från en tillitsfull dialog?

c) Vad krävs av oss som beställare respektive entreprenör? Nämn de tre viktigaste faktorerna.

d) Vad är viktigast att börja med?

e) Dela era tankar och idéer med övriga grupper.

Tema 2: Råd och tips före, under och efter upphandlingsprocessen eller vid misstanke om fusk eller oegentligheter.

Upplägget i detta tema utgår från ”Handledning för offentliga beställare” och fokuserar på föjlande aspekter med koppling till sund konkurrens:

 • Obligatoriska krav och tilldelningskriterier
 • Arbetsrättsliga villkor
 • Uppföljning av kontraktsvillkor under entreprenadtiden
 • Vad gör jag om jag misstänker fusk och oegentligheter

Inför mötet läs gärna broschyren:

Viktigt på riktigt – handledning för offentliga beställare

PDF, 361KB

Övning – obligatoriska krav och tilldelningskriterier

 1. Inled mötet med att alla får bläddra och läsa igenom Viktigt på riktigt – Handledning för offentliga beställare” (utprintad).

Viktigt på riktigt – handledning för offentliga beställare

PDF, 361KB

2. Titta på webbinaret där Marianne Hammarström, Byggföretagen, berättar om arbetsrättsliga villkor som bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens:

3. Gå igenom PowetPoint-bilderna ”Obligatoriska krav och tilldelningskriterier”

4. Prata i mindre grupper om:

a) Finns det krav som alltid bör ställas på entreprenören?

b) Finns det krav som riskerar att minska konkurrensen?

c) När är utvärderingsgrunden ”bäst förhållande mellan pris och kvalitet” bästa alternativet. Vilken typ av förfrågningar?

d) När beställaren använder grunden ”bäst förhållande mellan pris och kvalitet” vad är då en lämplig vikt mellan pris och kvalitet?

e) När är utvärderingsgrunden ”pris” (lägsta pris) bästa alternativet. Vilken typ av förfrågningar?

Övning – arbetsrättsliga villkor (under uppdatering)

 1. Titta på webbinariet
 2. Gå igenom PowerPoint-bilderna.
 3. Prata i grupper om:

  a) För vilka yrkesgrupper och tjänster inom bygg- och anläggningsbranschen kan det blir aktuellt (behövligt) att ställa arbetsrättsliga krav? Varför dessa?

  b) Hur kan en riskbedömning lämpligen ske?

  c) Kan vi övriga aktörer hjälpa beställarna kring arbetsrättsliga krav? Om ja, hur?

  d) Hur kan båda parter bli bättre på uppföljningen av kraven under utförandetiden?

Övning – Uppföljning av kontraktsvillkor under entreprenadtiden

 1. Titta på webinaret där Marianne Hammarström berättar om varför det är viktigt med aktiv uppföljning under entreprenadtiden och hur man kan gå tillväga.
 2. Gå igenom PowerPoint-bilderna Uppföljning av kontraktsvillkor under entreprenadtiden”
 3. Prata i grupper om:

  a) Finns det krav som alltid ska följas upp? Alt förslag: Finns det krav som är extra viktiga att följa upp?

  b) Vilka krav är mindre viktiga att följa upp?

  c) Hur ofta är det lämpligt att följa upp?

  d) Hur ofta är det lämpligt att beställaren besöker arbetsplatsen?

  e) Finns det tillräckliga resurser avsatta för att följa upp kraven? Om inte, vad kan beställaren göra?

  f) Hur kan en entreprenör på bästa sätt bidra i uppföljningsarbetet?

Övning – Vad gör jag om jag misstänker fusk och oegentligheter?

 1. Titta på webinariet om ogentligheter och fusk.
 2. Gå igenom PowerPoint-bilderna  “Vad gör man om man misstänker fusk eller oegentligheter?”
 3. Prata i grupper om:

  a) Känns det jobbigt att tipsa någon myndighet om man misstänker något?

  b) Varför i så fall?

  c) Finns det andra sätt man kan agera, för att förbättra det som inte verkar fungera bra ?

  d) Tillämpar er organisation ”system för visselblåsning”?

Vill du veta mer? Kontakta:

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se