Behöver du minska personalkostnaderna? Vi guidar dig rätt. | Byggföretagen

Behöver du minska personalkostnaderna? Vi guidar dig rätt.

Publicerad:

Med anledning av spridningen av coronaviruset och dess påverkan på samhället har det uppstått ett behov hos många företag av att minska sin personalkostnad. En åtgärd för att minska den kostnaden kan vara att låta de anställda gå ner i arbetstid. Vår arbetsrättsjurist, Johanna Vilhelmsson, berättar mer om vilka alternativ som finns tillgängliga för arbetsgivare. 

Vad innebär permittering? 

Permittering är ett sätt för en arbetsgivare att under en pågående anställning minska de anställdas arbetstid, antingen helt eller delvis. De två former av arbetstidsminskning som för närvarande är aktuella är dels permittering med stöd av kollektivavtal, dels korttidsarbete med statligt stöd (som regleras i lag och i särskilda kollektivavtal om korttidsarbete). 

Det är viktigt för arbetsgivare att skilja på dessa två olika former av arbetstidsminskning eftersom det bland annat ställs olika krav för att kunna tillämpa dem och de medför olika konsekvenser.

Vad är skillnaden mellan permittering enligt kollektivavtal och korttidsarbete? 

Permittering med stöd av kollektivavtal kan användas för arbetstagare som omfattas av Byggavtalet eller Väg- och banavtalet, alltså inte tjänstemän, och innebär i korthet att arbetstagaren för den tid som permitteringen avser erhåller en lägre lön i enlighet med bestämmelser i kollektivavtal. För att permittera en arbetstagare med stöd av kollektivavtal ska arbetsgivaren förhandla med facket i enlighet med reglerna i tillämpligt kollektivavtal. Byggföretagen har träffat överenskommelse med både Byggnads (Ö 3/2020), som numera sagts upp och de ordinarie reglerna gäller således, och Seko (Ö 5/2020), som fortfarande gäller, om ett så kallat förenklat förfarande avseende denna förhandlingsskyldighet.  

Korttidsarbete med statligt stöd är en form av partiell nedsättning av arbetstiden som kan tillämpas oavsett vilket kollektivavtal som en arbetstagare omfattas av. Korttidsarbete innebär att en arbetstagares arbetstid minskar med 20, 40 eller 60  procent medan lönen endast minskar med 4, 6 eller 7,5 procent. Korttidsarbete regleras i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som regeringen nu föreslagit ändringar i och som riksdagen ska ta ställning till det 2 april 2020 (lagen kommer alltså att ändras i vissa delar). 

Stöd kan beviljas för korttidsarbete som utförts med stöd av central och lokalt kollektivavtal från och med den 16 mars 2020 men ansökan om stöd kan ske först den 7 april 2020. Arbetsgivaren ansöker om stöd hos Tillväxtverket som beslutar om arbetsgivaren uppfyller kraven för att beviljas stöd. Det är alltså inte självklart att en arbetsgivare beviljas stöd för korttidsarbete utan det är Tillväxtverket som tar ställning till om arbetsgivaren uppfyller kraven för att beviljas stöd. 

Vilken form av arbetstidsminskning bör användas och var finns mer information? 

Byggföretagen kan inte ge ett generellt svar på om permittering enligt kollektivavtal eller korttidsarbete lämpar sig bäst eftersom det beror på flertalet förhållandena hos respektive arbetsgivare. I vårt dokument frågor och svar angående korttidsarbete och permittering har vi dock beskrivit de viktigaste skillnaderna mellan permittering med stöd av kollektivavtal och korttidsarbete. Där finns också mer information om vad korttidsarbete innebär och vilka krav som ställs för att stöd ska kunna beviljas.  

För att underlätta för våra medlemsföretag har vi i vår Arbetsgivarguide tagit fram steg för steg guider för både permittering enligt kollektivavtal och korttidsarbete samt mallar för lokala överenskommelser avseende korttidsarbete.  

Vid eventuella ytterligare frågor och funderingar finns vår rådgivning tillgänglig.