Arbetsmiljöregler – Byggföretagen

Arbetsmiljöregler

Alla som befinner sig på byggarbetsplatsen ska ha goda kunskaper i arbetsmiljö. Kunskaper om regler kring arbetsmiljö skyddar dig själv och dina medarbetare från skador och olyckor.

Övriga hjälpmedel

Frågor och svar

BAS U erhåller inget eller bristfälligt underlag från BAS P!

Enligt AFS 1999:3 8§ ska Byggherren se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras. Enligt AFS 1999:3 12§ ska BAS P upprätta arbetsmiljöplanen. Finns ingen arbetsmiljöplan innan etablering är det sanktionsavgiftskopplat.

Tolkning: En Arbetsmiljöplan ska finnas framtagen av Bas P, vilket ska bevakas att det utförs av byggherren.

BAS U funktion vid stamrenovering och kvarboende tar in egen entreprenör, vem samordnar inom området?

Enligt AML 3:6§ ska BH utse en BAS P och en BAS P. Enligt AML 3:7b§ ska BAS U samordna arbetet så risker förebyggs. Enligt AFS 1999:3 i tolkningarna till 6§ måste det alltid vara klart vem som utsetts till BAS. Vidare framgår att det vid en given tidpunkt endast får finnas en Byggarbetsmiljösamordnare.

Tolkning: Krav kan ställas till Brf:en vid upphandlingen/avtalstecknande, att inga andra entreprenörer tas in vid sidan om pågående entreprenad.

BAS U har tidsbrist att utföra sitt uppdraget tillfredställande!

Enligt AML 3:7e§ 2. ska arbetet tidsplaneras så att risker för ohälsa och olycka förebyggs. Vidare framgår av AML 3:6§ att Byggherren inte befrias från ansvar för sådana arbetsuppgifter som BAS P&U ska göra.

Tolkning: Här är det tydligt angett att byggherren har ett fortsatt ansvar som även inkluderar de uppgifter som BAS U ska utföra. Vilket bör innebära ett samarbete och stöttning från byggherren, så att BAS U får de förutsättningar som behövs för att uppdraget kan utföras tillfredställande.

BAS U:s ansvar när skyddsanordningar inte används eller tas bort

Enligt AML 8:2§ 4p döms den som uppsåtligt eller av oaktsamhet utan skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk. Enligt AML3:7b§ ska BAS U samordna tillämpningen av relevant arbetsmiljöregler och kontrollera efterlevnad.

Tolkning: Avseende allmänna skyddsanordningar har alla ett personligt ansvar, vilket innebär att den som tar bort ett skydd måste så snart som möjligt sätta tillbaka det. BAS U ska tillse att det allmänna skyddet finns på plats och arbetsgivarna ska se till att riskanalyser görs och tillse att arbetstagarna har kunskap om de risker de har i arbetet och vilka åtgärder som ska vidtas.

Byggherren ger inte förutsättningar till BAS att genomföra tillfredsställande uppdrag!

Enligt AML 3:6§ utser Byggherren BAS P och BAS U. Byggherren befrias inte från ansvar för de arbetsuppgifter som BAS P och U har. Viktigt är bl a att BAS P kommer med redan i början av projekteringen och att BAS U ges möjlighet att samordna samtliga övriga entreprenörer på arbetsplatsen.

Tolkning: BAS P och BAS U är utsedda av Byggherren att utföra uppgifter enligt lag och förordning. Byggherren har alltid kvar sitt ansvar under förutsättning att det inte har överlåtits på någon uppdragstagare (AML 3:7c§). Detta innebär att det är i Byggherrens intresse att ge BAS P och BAS U de bästa förutsättningarna för att kunna utföra uppdragen på bästa sätt.

Hur och i vilken omfattning ska BAS U vara tillgänglig?

Enligt AML 3:7b§ och i AFS 1999:3 13-16§§ framgår vilka uppgifter som BAS U ska utföra. Tillgängligheten blir tydligt kopplad till hur dessa uppgifter kan utföras och hur BAS U kan disponera fler personer till uppgifterna (AFS 6§).

Tolkning: Utifrån uppgifterna enligt AML 3:7b och AFS 1999:3 13-16§§ och hur dessa fördelas kan personen som har funktionen BAS U bedöma hus mycket han/hon måste vara på plats. Att vara tillgänglig utöver detta är att nås per tfn.

När förhållandena och därmed riskerna ändras på byggarbetsplatsen kan BAS U ändra Ordnings- och skyddsreglerna?

Enligt AFS 1999:3 14§ ska BAS U genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum.

En av delarna i arbetsmiljöplanen är just Ordnings- och skyddsregler. Viktigt är att förändringen kommuniceras med alla berörda på byggarbetsplatsen. Omfattningen på kommunikationen beroende på vad det är men både muntligt och skriftligt behövs sannolikt.

Svårt att få UE och se att lämna sina riskanalyser till BAS U!

Enligt AFS 1999:3 17§ ska den som driver verksamhet på byggarbetsplatsen lämna uppgift om de risker som kan uppstå på grund av dennes verksamhet till BAS U.

Tolkning: Aktuella risker ska alltid lämnas till BAS U enligt Bygg- och anläggningsföreskriften. Görs inte det måste de efterfrågas för att kunna fylla i Arbetsmiljöplanen tillfredställande.

Tidspressen i projekten gör att rollen som BAS U kan bli motsträvande rollen som platschef i framdriften av projektet!

Enligt AML 3:6§ utser Byggherren BAS P och BAS U. Byggherren befrias inte från ansvar för de arbetsuppgifter som BAS P och U har. Viktigt är bl a att BAS P kommer med redan i början av projekteringen och att BAS U ges möjlighet att samordna samtliga övriga entreprenörer på arbetsplatsen.

Tolkning: Det är en bedömning som den organisation eller person gör att möjlighet finns att utföra uppdraget som BAS U som specificeras enligt AML 3:7b och AFS 1999:3 13-16§§

BAS P och BAS U är utsedda av Byggherren att utföra uppgifter enligt lag och förordning. Byggherren har alltid kvar sitt ansvar under förutsättning att det inte har överlåtits på någon uppdragstagare (AML 3:7c§). Detta innebär att det är i Byggherrens intresse att ge BAS P och BAS U de bästa förutsättningarna för att kunna utföra uppdragen på bästa sätt.

Två Byggherrar finns på samma arbetsområde. En för mark och en för byggnation. Båda utser BAS U trots att det är samma fysiska område!

Enligt AML 3:6§ ska BH utse en BAS P och en BAS P. Enligt AML 3:7b§ ska BAS U samordna samordna arbetet så risker förebyggs. Enligt AFS 1999:3 i tolkningarna till 6§ måste det alltid vara klart vem som utsetts till BAS. Vidare framgår att det vid en given tidpunkt endast får finnas en Byggarbetsmiljösamordnare.

Tolkning: Avseende detta saknas tydlig styrning från lagtexterna då det är ett tydligt krav att ”den som låter utföra ett bygg och anläggningsarbete” = Byggherren måste utse en Byggarbetsmiljösamordnare (BSU). Vilket leder till att om det finns flera byggherrar inom samma område så blir det också flera BAS U. Här önskar vi ett förtydligande i föreskriften.

Utländsk arbetskraft/språkförståelse – vem är ansvarig?

Enligt AML 3:”§ ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder för att motverka att någon arbetstagare utsätts förmohälsa eller olycka. Arbetsgivare ska vidare enligt AML 3:3§ se till att arbetstagarna får god kännedom om de förhållanden som råder på arbetspasen. Arbetsgivaren ska också förvissa sig at arbetstagarna har den utbildning som behövs och vet vad han/hon ska göra för att undvika risker i arbetet. Enligt AML 3:7b§ 2p ska BAS U säkerställa att de som bedriver verksamhet på arbetssället tillämpar de regler som gäller samt följer gällande Arbetsmiljöplan.

Tolkning: Ytterst är det arbetskraftens arbetsgivare som ska säkerställa att personalen vet vilka risker som finns i arbetet och vilka åtgärder som krävs. BAS U ska sedan säkerställa att alla tar del av de ordnings-och skyddsregler som gäller.

Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller dokumentation gällande ställningar?

Enligt allmänna råd i AFS 2013:4 är det viktigt att den som samordnar åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall får tillgång till dimensioneringshandlingarna. Om det är fråga om byggnads­ och anläggningsarbete bör byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet även hålla dem tillgängliga.

Enligt 44 § ska en dimensioneringshandling, som normalt ska vara på svenska, delas upp i följande avsnitt:

 1. Beskrivning av konstruktionens läge och utformning.
 2. Lastförutsättningar och imperfektioner.
 3. Sammanställning och bedömning av förekommande lastfall.
 4. Beräkning av de lastfall som bedöms dimensionerande.
 5. Slutlig bedömning av konstruktionens säkerhet.

Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller kontroll av ställningar?

Enligt AFS 2013:4 60§ ska arbetsgivaren lämna kopior av handlingarna om ställningen till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet, innan ställningen börjar användas.

 • Planen för uppförande, användning och nedmontering enligt 25 §,
 • Dimensioneringshandlingarna enligt 40-42 och 44 §§,
 • Dokumentation av kontrollen enligt 55-56 §§,
 • Information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet,
 • Information om hur väderskyddet ska kontrolleras,
 • Särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns,
 • Instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel enligt 22 §, om det är frågan om en prefabricerad ställning.

Detta om ställningen ska använda av flera arbetsgivare i byggnads­ och anläggningsarbete.  Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha överinseende över kontrollen av att handlingarna finns tillgängliga på byggarbetsplatsen.

Enligt 61§ ska byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet ha överinseende över den fortlöpande kontrollen för ställningar och väderskydd som används av flera arbetsgivare i byggnads­ och anläggningsarbete

Enlig Allmänna råd är det särskilt viktigt att kontrollera följande:

 • underpallning, 
 • förankring, 
 • skyddsräcken,
 • säkring av komponenter, särskilt arbetsplanskomponenter,
 • tillträdesleder,
 • väderskyddets tak, inklusive fastsättning och behov av snöskottning.

Det är viktigt att särskilt kontrollera en ställning som har varit utsatt för stark vind, annan väderlek som kan ha påverkat den, samt när den varit utsatt för någon annan oförutsedd händelse eller har stått oanvänd en längre tid.

Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar?

Enligt AFS 2013:4 26 § ska, i samband med att en ställning eller ett väderskydd planeras, underlaget kontrolleras så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå. Enligt 23 § riktar sig kontrollansvaret även till byggarbetsmiljösamordnare (för såväl projekterings-­ som utförandeskedet) inom byggnads-­ och anläggningsarbete.

Tolkning:

 1. Kontroll av underlaget
 2. Hålla handlingarna om ställningen tillgängliga
 3. Ha överinseende med den fortlöpande kontrollen av ställningen