Minska byggarbetsplatsens klimatpåverkan | Byggföretagen

Minska byggarbetsplatsens klimatpåverkan

Byggarbetsplatsens utsläpp kommer från arbetsmaskiner, uttorkning av betong, byggtransporter, belysning och byggetableringar. Genom ett strukturerat arbete i kombination med elektrifierade lösningar kan stora besparingar göras.

Uppdaterad:

Tips för att komma igång

Utbilda personalen i ecodriving för både maskiner och fordon.

Använd eldrivna maskiner där det är möjligt och ersätt fossila bränslen med förnyelsebara bränslen.

Hyr energieffektiva byggbodar och se till att uppvärmda förrådscontainrar är isolerade.

Säkerställ att byggnaden blir lufttät i tidigt skede för att minimera energi till uttorkning av byggnader. Engagera och utbilda personalen i vikten av att hålla lufttätt.

Gör energironder på arbetsplatsen och följ upp bränsle- och energianvändningen löpande.