Hantera avfall | Byggföretagen

Hantera avfall

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till en stor del av samhällets avfall. Genom en planerad hantering kan återbruk och återvinning öka. Här hittar du guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag.

Frågor och svar

Finns det någon standard för avfallshantering i bygg­sektorn?

Ja, riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning tjänar som branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn och syftar till att förbättra resurshanteringen i sektorn. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall utöver de mer konkreta kraven i lagstiftningen. 

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment: 

– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen 

– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning 

– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion 

Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar för ett antal vanliga avfallsfraktioner samt kulörer för skyltar till containrar och andra avfallskärl. 

För förebyggande av avfall finns inte branschnormerande texter framtagna. Däremot finns förslag till krav som kan ställas för att driva arbetet med förebyggande av avfall. 

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Sveriges Byggindustrier har tagit över riktlinjerna och åtagit sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering. Detta innebär dels ändringar pga lagstiftningen, dels kompletteringar om förebyggande av avfall. 

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle”. 

Finns det stöd att söka för sanering av förorenad mark?

Ja, regeringen har avsatt 200 miljoner kronor årligen för att hjälpa kommuner att sanera förorenad mark och bygga bostäder på. För att söka bidraget krävs att det finns ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar för bostadsbyggande samt att kommunen tagit ett beslut om att påbörja detaljplaneläggning för bostäder. 

Vad är CFC?

CFC användes vid tillverkning av isoleringsmaterial i form av skivor och skum. Man blåser in gasen i materialet för att det ska bli fluffigt och isolerande. Materialet är mycket tätt och den CFC som användes vid tillverkningen finns fortfarande innesluten i materialets porer och riskerar att släppas ut om man sönderdelar materialet. 

Varför är det så viktigt att CFC-avfall tas om hand på rätt sätt?

En felaktig hantering innebär oftast att CFC-gasen frisätts obehandlad ut i vår atmosfär och vidare upp i vår stratosfär. Däruppe reagerar den med vårt ozonskikt och bryter ned det. 

Gasen har samtidigt en kraftig påverkan på vårt klimat. CFC kan vara upp till 10 000 gånger mer kraftfull än koldioxid när det gäller att värma upp vår planet! Dessutom är det är ett lagbrott att inte hantera CFC-innehållande rivningsavfall som farligt avfall. 

Hur hittar man CFC?

Inför varje rivning bör det göras en inventering. Det är viktigt att fastighetsägaren anlitar en kunnig inventerare som kan identifiera detta material. Det krävs erfarenhet att veta när det är dags att ta prover för analys. För första indikering av förekomst kan man använda en sk ”sniffer” som reagerar på CFC. 

Var hittar man CFC?

Man hittar det i byggnader och andra anläggningar där isoleringen används som markisolering, fasadisolering och i exempelvis kylrumsväggar. Det finns också i rörisolering av olika slag, till exempel kring fjärrvärmerör. 

CFC användes för tillverkning av isolering mellan ca åren 1950-90 och finns kvar i materialets porer. Om materialet sönderdelas kommer CFC ut i atmosfären. 

Alla har ett ansvar och det är viktigt att informera sig om hur man gör rätt. Isolering med CFC är farligt avfall och det är ett lagbrott att inte hantera det korrekt.