Sund konkurrens | Byggföretagen

Sund konkurrens

Det ska löna sig att vara företagare i byggbranschen, våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar i marknaden. Vi har nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Vara kvalitetsstämpeln inom byggbranschen.

  • Verka för att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

  • Arbeta för att lagar och regelverk ska göra det lättare för myndigheter att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

Det här gör Byggföretagen:

  • Samlar aktörer i bygg och anläggningsbranschen kring en gemensam agenda, gemensam vision och spelregler för Sund konkurrens

  • Genomför det nationella projektet Sunda byggen. Tillsammans med byggsektorns parter testar och utvärderar vi kriterier och uppföljningsverktyg för en sund byggbransch.

  • Arbetar intensivt med flera aktörer i branschen för att utveckla digitala systemstöd som underlättar arbetet med sund konkurrens. Det handlar bland annat om indexverktyg & API-kopplingar och system för att kontrollera underentreprenörer. Digitalt tillgänglig myndighetsinformation är en viktig del i detta arbete.

Visa alla

Det här har Byggföretagen åstadkommit:

  • Verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat.

  • Skärpt våra medlemskriterier genom att införa möjligheten att inaktivera medlemskap för medlemmar som befinner sig i pågående utredning eller domstolsprocess med koppling arbetslivskriminalitet. En ytterligare åtgärd för att stärka arbetet mot osund konkurrens.

  • Verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Ställer krav på att våra medlemsföretag använder ID06.

Visa alla

Johan Flodin

Nationell samordnare sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 47

johan.flodin@byggforetagen.se