Energieffektivt byggande – Byggföretagen

Energieffektivt byggande

Energieffektivt byggande inom nyproduktion och renovering är avgörande för att uppnå klimatneutralitet 2045. Det finns både lagar och regler att följa när det gäller energiprestanda i byggnader. Här finns en rad hjälpmedel som hjälper byggbolag att bygga mer energieffektivt.

Guider och hjälpmedel

Checklista för beställare som ställer krav på byggnaders energianvändning

Konkreta råd om vad beställare bör tänka på när de ställer energikrav.

ELSA-guiden – Solavskärmningar med integrerade solceller

Guiden handlar om hur solceller kan användas som konstruktionsmaterial i solavskärmningsprodukter.

Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige

Rapporten ger en överblick över av miljö- och energiklassningssystem.

Energiavtal 12 – överenskommelse om energianvändning

Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté och Sveby att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om ABT 06.

Energibesparing på byggarbetsplatsen

Med planering, teknikuppdatering och kloka investeringar kan mer än 50 procent sparas av den elenergi som används på byggplatsen.

Energibyggare

Energibyggare är en fyra timmar lång interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi.

Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar

Ett gemensamt energiklassningssystem av byggbodar har tagits fram som ett led i att minska byggbranschens klimatpåverkan.

Fönstermontering

Film som informerar om slagregnstäthet hos fönster, särskilt för montage i putsade regelväggar.

Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä

Rapporten redovisar en livscykelanalys av ett flerbostadshus och visar att byggprocessen står för en stor del av den totala klimatpåverkan.

Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus

Rapport från FoU-projektet ”Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus med jämförande LCA-analyser för ett flerbostadshus som typhus”

Ombyggnation med sänkt energibehov

Broschyren visar hur det är möjligt att i befintligt beståndet av flerbostadshus sänka energibehovet vid upprustning.

Styrd ventilation

Film som Informerar om effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar.

Sveby – Checklista för beställare

Konkreta råd om vad beställare bör tänka på när de ställer energikrav, utvärderar anbud, skriver avtal och följer upp energiprestanda.

Sveby – Branschstandard för att verifiera energiprestanda i byggnader

Sveby är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av BBR:s funktionskrav på energiprestanda.

Frågor och svar

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. 

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön. 

Följande byggnader ska ha en energideklaration: 

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. 
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom. 
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas. 
    Läs mer här på Boverkets hemsida.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi av olika slag som årligen tillförs och används för att driva en verksamhet. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

Utöver att ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten ska energikartläggningen enligt lagen även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. 

Kravet på att genomföra en energikartläggning omfattar alla stora företag, oavsett bransch och storlek på energianvändning. 

Med stora företag menas företag som: 

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
  • en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Det är det senast godkända räkenskapsåret som avses.
Observera att, beroende på hur relationen mellan bolagen ser ut, även länkade företag kan räknas in när bedömningen av företaget görs. Om företaget som helhet är ett stort företag enligt definitionen är utgångsläget att hela verksamheten ska kartläggas. 

Mer information finns här på Energimyndighetens hemsida 

Vad är ett lågenergihus?

Lågenergihus eller lågenergibyggnad är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än byggnader byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså byggnader med god energiprestanda. I svensk standard och i Boverkets byggregler (BBR) sätts gränsen vid 75 procent av den energianvändning (köpt energi) som är tillåten enligt BBR. 

Det finns många olika begrepp och definitioner för lågenergibyggnader. Passivhus, Green Buildings, Minergie, A-klassad byggnad, plushus, nära nollenergibyggnader med mera.

Vilka energikrav finns vid nybyggnad och renovering?

I Boverkets byggregler anges i kapitel 9 de energikrav som gäller vid nybyggnad och renovering. Kraven omfattar hur mycket energi som får användas, hur välisolerad byggnad ska vara och hur mycket el som får användas till uppvärmning och tappvarmvatten. Det berör framförallt dig som ska bygga nytt eller ändra en befintlig byggnad. Du som vill läsa mer hittar bland annat länkar till reglerna men också till dokument med kommentarer och svar på vanliga frågor.

Läs mer på Boverkets hemsida

Vilka olika energi- och miljöcertifieringssystem för byggnader finns det?

Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett verktyg för att kvantifiera en byggnads energi- och miljöprestanda och ett medel för att nå uppsatta internationella och nationella miljö- och energimål. Vissa system inriktar sig enbart på en byggnads energiprestanda medan andra hanterar många olika miljöaspekter. 

Läs mer i LÅGAN-rapporten Energi- och miljöklassning av byggnader i Sverige