Klimatdeklaration – Byggföretagen

Klimatdeklaration

Regeringen har infört krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Klimatdeklarationer är en viktig del av färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045. Här finns hjälpmedel för att byggbolag ska kunna påbörja anpassningen till klimatdeklarationer.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Vad är en klimatdeklaration?

Klimatdeklarationen redovisar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från en byggnad under byggskedet och användningsskedet. Däremot ingår inte utsläppen från energianvändningen under byggnadens drifttid.

Varför behöver vi klimatdeklarationer?

Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Avsikten är också att öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan genom att identifiera, kvantifiera och räkna på klimatpåverkan. Krav på en klimatdeklaration är ett sätt att styra mot ett ökat lärande om livscykelanalyser och om vad som är stort och smått ur klimatsynpunkt. 

När ska en klimatdeklaration göras?

Klimatdeklarationen ska lämnas in när byggnaden har uppförts och det är byggnadens ägare som ansvarar för att lämna in den till Boverket. 

Vad är en livscykelanalys?

En livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt eller process är. Genom att ta reda på var i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan man identifiera behov av åtgärder för att minimera utsläppen under livscykeln. 

Vad är EPD (Environmental Product Declaration)?

Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykel-perspektiv. Syftet är att ge kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations - EPD). 

EPD-systemet lanserades i Sverige 1998 men har successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 27 länder och fyra kontinenter. 

IVL Svenska Miljöinstitutet tog över driften av det internationella EPD-systemet den 1 juli 2014, då Miljöstyrningsrådet avvecklades. 

Läs mer om det Internationella EPD®-systemet (på engelska) 

Vilka delar av byggnaden ska ingå i beräkningen?

De byggnadsdelars klimatpåverkan som ska redovisas i deklarationen är bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Dessa täcker då in cirka 80 – 90 procent av klimatpåverkan för modul A1 – A3.