Arbetsmarknad

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-19

Varsel och nyanmälda platser

statistik över antalet personer som varslats om uppsägning samt antalet lediga platser som registrerats av arbetsgivare inom byggindustrin (SNI 41-43).

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-11

Utrikes födda inom byggindustrin

Som utrikes född räknas de som är födda i ett annat land än Sverige, oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap. Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i statistiken.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-09

Förvärvsarbetande i byggindustrin

Förvärvsarbetande är ett sysselsättningsbegrepp inom SCB:s registrerade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Alla som arbetar, antingen som anställd eller som företagare inkluderas i statistiken. RAMS är en totalräknad statistikundersökning och mättidpunkten är november månad för respektive år.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-09

Märkets betydelse för byggarbetares löner

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-01

Utstationerade arbetstagare

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetare i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-01

Arbetslösa byggnadsarbetare

Under 1970- och 1980-talen varierade arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Byggnads medlemskår mellan som högst […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-01

Kompetens­försörjning

Under åren 1987-1992 var antalet förstahandssökande till gymnasiets byggprogram fler än antalet elevplatser. Intresset […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-01

Förvärvsarbetande samhällsbyggnads­sektorn

Till samhällsbyggnadssektorn hänför vi följande näringsgrenar: byggindustrin (SNI 41-43) fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68) […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-01-01

Anställda i byggindustrin

Byggindustrin kan delas upp i de tre verksamhetsområdena Byggentreprenörer (SNI 41), Anläggningsentreprenörer (SNI 42) […]