Cementkrisen - dag för dag | Byggföretagen

Cementkrisen – dag för dag

På den här sidan samlar vi dag för dag vilka myndighetsbeslut som togs, möten och information som kommit från olika aktörer.

6 juli
Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland.

Cementas pressmeddelande: ”Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag”

Svensk Betong i pressmeddelande: ”Oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser”

8 juli
Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd: ”Redan i höst kan vi får vi stora problem med infrastrukturbyggen som riskerar att stanna upp”

14 juli
Byggföretagen: Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen.

Näringsminister Ibrahim Baylan bekräftar för TT att han tagit del av Byggföretagens konsekvensanalys och att han avser att bjuda in undertecknade till ett möte på näringsdepartementet vecka 29.

15 juli
Det finns ingen lösning inom överskådlig tid, säger Svensk Betong.

22 juli
Byggföretagen diskuterar allvaret i situationen med näringsminister Ibrahim Baylan. På mötet deltog även företrädare för Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen.

Cementa meddelar att man överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen.

30 juli

Viktigt att man hittar en snabb lösning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

4 augusti
Byggföretagen i uppföljande möte med Näringsdepartementet. Riskerna för ett byggstopp ska inte minimeras, de måste elimineras, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd efter mötet. På mötet deltog även företrädare för Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen.

5 augusti
Det är omöjligt att täcka bortfallet från produktionen av cement i fabriken i Slite med import, visar granskning.

Det kommer att påverka alla och tyvärr även Skanska, säger Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman.

6 augusti
En oberoende konsultrapport från Ramboll – beställd av regeringen – bekräftar slutsatserna i Byggföretagens konsekvensanalys av cementkrisen.

Ta del av Rambolls analys här.

10 augusti
Regeringen håller pressträff med anledning av cementtillverkningen i Slite där man meddelar att Cementa får möjlighet att bryta kalk i ytterligare åtta månader.

”Det är bra att regeringen uppmärksammat Byggföretagens analys och vill undvika ett produktionsstopp i höst. Men åtta månader är kort tid” kommenterar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

13 augusti
Konsultbolaget Ramboll, som utreder samhällskonsekvenserna av ett produktionsstopp i Slite, varnar både för högre kostnader, svårhanterliga logistikkedjor och större miljöpåverkan vid en omställning till import av cement, rapporterar TT.

”Ramboll bekräftar återigen Byggföretagens konsekvensanalys. Import är inget rimligt alternativ på kort sikt”, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Ta del av Rambolls konsekvensanalys här

25 augusti
Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd. https://byggforetagen.se/app/uploads/2021/08/Granskning-av-konsekvensanalys-PM_deluppdrag-2.docx
Juridiken löser inte cementkrisen åt regeringen, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

30 augusti
Bostadsminister Märta Stenevi träffar företrädare för byggbranschen med anledning av Cementasituationen. ”Betong kan inte uteslutas ens vid trähusbyggnation” konstaterar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd efter mötet.

2 september
SGU publicerar sin rapport om alternativ till cementproduktionen i Slite. Där konstateras att flera omständigheter bidrar till att import inte kan ersätta produktionsbortfallet i Slite på kort sikt. ”Oavsett om ett ersättningsmaterialen kan hämtas lokalt, importeras eller tas fram i form av nya produkter kommer det krävas omfattande upphandlingar, justeringar och utprovningar utifrån vilken typ av byggnation som kalken ska användas för. Denna process tar flera år, vilket i sig innebär utmaningar att på kort sikt hitta ersättningsmaterial.”

6 september
Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård svara på vanliga frågor om cementkrisen i ett webbinarium.

8 september
Byggföretagen i nytt regeringsmöte om cementkrisen för att undvika byggstopp. ”Fokus nu är att den tillfälliga lagändringen kommer på plats så att ett byggstopp den 31 oktober kan uteslutas” konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd.

10 september
Cementa håller pressträff om pågående insatser avseende cementförsörjningen i Sverige. ”En längre tidsram behövs för att nödvändiga myndighetsgodkännanden knutet till användning av extern kalksten ska kunna komma på plats, men också för att skapa rimlig tid för de domstolsprocesser för längre tillstånd som påbörjas inom kort” konstateras i ett pressmeddelande.

En uppdaterad konsekvensanalys från Byggföretagen visar att byggarbetsmarknaden drabbas hårt även i det nya scenariot. Enbart inom bygg- och anläggningssektorn menar Byggföretagen att 90 000 jobb går förlorade. Inklusive andra direkt påverkade näringar är siffran 135 000 jobb.

16 september
Lagrådet avstyrker regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd varnar för att cementbrist kan komma att prägla den svenska byggmarknaden under flera år.

21 september
Regeringen meddelar att man ”för att möta en allvarlig situation som kan få stora negativa effekter på byggandet av bostäder och infrastruktur, samt leda till för att undvika stora varsel” beslutat om propositionen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Propositionen syftar till att möjliggöra en snabb regeringsprövning av en ansökan om ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt.

29 september
Riksdagen röstar ja till regeringens propositionen om regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Lagändringen träder i kraft den 15 oktober 2021 och gäller fram till 1 januari 2022.

15 oktober
Fösta dagen som det är möjligt för regeringen att fatta beslut som gör att Cementa kan bryta kalk efter den 31 oktober.

20 oktober
Naturskyddsföreningen skriver på Dagens Nyheters debattsida att om regeringen ger Cementa tillstånd att bryta efter 31 oktober kommer de att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

21 oktober
Cementa meddelar att det finns en risk för allvarlig samhällsstörning och att man förbereder för kvotering av cement. ”Utifrån det vi vet idag så kommer vi behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige (—) Ett regeringsbeslut är dock ingen garanti för fortsatt drift i Slite eftersom beslutet kan komma att överklagas och även inhiberas av högsta förvaltningsdomstolen, vilket betyder omgående stopp för brytningen,” skriver företaget i ett pressmeddelande.

22 oktober
Byggföretagen går ut med medlemsinformation om att man nu bör förbereda sig för cementbrist inom några veckor. ”Läget ser mörkt ut”

28 oktober
Byggföretagen, Byggnads och Seko i gemensamt brev till finansminister Magdalena Andersson: ”regeringen bör fatta beslut om förläning av korttidsstöd i syfte att säkerställa att i grunden livskraftiga företag inte tvingas till konkurs eller uppsägningar som skadar företagens framtida överlevnadsförmåga”

Ta del av brevet här

29 oktober
Regeringen publicerar en särskild webbsida om ”Regeringens arbete med cementförsörjning”

31 oktober
Cementas nuvarande brytningstillstånd för kalkstensbrottet i Slite upphör att gälla.

18 november
Regeringen meddelar på en pressträff att man ger Cementa  förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite fram till 31 december 2022.

”Det här var ett nödvändigt beslut för att undvika ett akut byggstopp. Men regeringen borde ha valt en betydligt längre tillståndsperiod,” kommenterar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

7 december
Urbergsgruppen överklagar regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. I sin överklagan begär Urbergsgruppen att domstolen ska meddela inhibition av regeringens beslut. Vidare hemställer man att domstolen ska vända sig till EU-domstolen för att få ett förhandsavgörande vad avser ett antal EU-rättsliga frågor.

Ta del av Urbergsgruppens överklagan här.

2022


1 februari

Ny rapport från Vinnova visar att stor brist på prov- och testverksamhet för ny betong kan leda till långt byggstopp.

Skapar en stor flaskhals som riskerar byggstopp eller kraftiga förseningar av viktiga projekt för samhällsutveckling och klimatomställningen, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

4 februari

Naturskyddsföreningen lämnar in sin överklagan av regeringens tillstånd till Cementa AB:s kalkstenstäkt på Gotland till Högsta förvaltningsdomstolen

15 februari
Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

16 februari
Greenpeace begär att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva regeringens beslut

15 mars
Svensk Betong publicerar en uppdaterad konsekvensanalys av cementkrisen, med slutsatsen att krisen långt ifrån är över. ”Redan till hösten kan vi vara tillbaka i samma akuta situation igen med risk för byggkris som förra hösten”, skriver Svensk Betong.

19 april
Cementa skickar in en ny ansökan om kalkstensbrytning i Slite. ”Nu måste alla agera skyndsamt för att säkra fortsatt svensk kalkbrytning”, kommenterar Catharina Elmsäter-Svärd.

24 maj
Cementa meddelar att de fått en tidplan av domstolen för processen med sin ansökan om ett kortsiktigt, fyraårigt, tillstånd att bryta kalksten i Slite, informationen finns här.

31 maj
Tillväxtanalys bekräftar hotet om ett akut byggstopp.

1 juli
Sista dag för myndigheterna att lämna in sina kommentarer och synpunkter på Cementas ansökan om kortsiktigt tillstånd (fyra år).

29 augusti
En ny konsekvensanalys från WSP pekar på ett samlat produktionsbortfall på ca 140 miljarder vid ett stopp för kalkbrytningen i Slite.  

25-27 oktober
Huvudförhandling i Visby, Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt.  

7 december
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att regeringens beslut om undantag från krav på miljöbedömning och att ge Cementa AB ett tillfälligt tillstånd till täkt av kalksten inte strider mot någon rättsregel.

Ta del av domen här.

13 december
Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

MSB fattar beslut om att klassa Cementas produktionsanläggning på Gotland som betydande för totalförsvaret.

2023

3 januari

Sista dag att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen på Gotland avstår alla från att överklaga beslutet.