Remisser | Byggföretagen

Remisser

Här ser du de senaste remisser Byggföretagen svarat på. För kompletterande information, kontakta respektive handläggare. För att skicka en remiss till Byggföretagen maila info@byggforetagen.se

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Riktad extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall
Diarienr: 29/2022
Besvarad: 2024-05-17
Handläggare Anna Broman

Från: Justititedepartementet
Ärende: Byggföretagens remissyttrande om betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)
Diarienr: Ju2024/00372
Besvarad: 2024-05-14
Handläggare Siri Hallberg Björklund

Från: MSB
Ärende: Byggföretagens yttrande gällande remiss på Förslag till MSB:s föreskrifter om nationellt tillståndregister för explosiva varor, NATEV.
Diarienr: 2024-02934
Besvarad: 2024-05-08
Handläggare Johan Flodin

Från: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Byggkontrollutredningens betänkande (SOU 2023:70) Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Diarienr: LI2023/03542
Besvarad: 2024-04-24
Handläggare Lars Redtzer

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian Avtrappat ränteavdrag för vissa lån
Diarienr: Fi2024/00174
Besvarad: 2024-04-17
Handläggare Sofie Wilhelmsson Agrén

Från: Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet
Ärende: : Byggföretagens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037
Diarienr: LI2023/03919
Besvarad: 2024-04-15
Handläggare Johan Deremar

Från: Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende remissen Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet
Diarienr: KN2023/04664
Besvarad: 2024-04-04
Handläggare Emma Bonnevier

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Extra remiss – Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
Diarienr: 2215/2021
Besvarad: 2024-03-28
Handläggare Anna Broman

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Extra remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
Diarienr: 29/2022
Besvarad: 2024-03-28
Handläggare Anna Broman

Från: Regeringskansliet
Ärende: : Byggföretagens yttrande över promemoria Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten
Diarienr:
Besvarad: 2024-02-21
Handläggare Johan Flodin

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende betänkandet ”Vem äger fastigheten – skärpta kontroller vid fastighetsförvärv” (SOU 2023:55)
Diarienr: Ju2023/02078
Besvarad: 2024-01-23
Handläggare Anna Broman

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider (Ju2023/02346)
Diarienr: Ju2023/02346
Besvarad: 2024-01-23
Handläggare Anna Broman

Från: Trafikverket
Ärende: Byggföretagens svar på Trafikverkets remiss TDOK 201286 Trafikverkets tekniska krav på arbete på väg
Diarienr:
Besvarad: 2024-01-12
Handläggare Lars Redtzer

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över promemorian Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
Diarienr: Fi2023/02695
Besvarad: 2023-01-11
Handläggare Fredrik Isaksson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)
Diarienr:
Besvarad: 2023-12-20
Handläggare Tanja Rasmusson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över SOU 2023:47 ”En utvecklad arbetsgivardeklaration”
Diarienr: Fi2023/02374
Besvarad: 2023-12-15
Handläggare Sofie Wilhelmsson Agrén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)
Diarienr: Fi2023/02414
Besvarad: 2023-12-11
Handläggare Sanna Wallerstedt

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande Boverkets förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Diarienr: 4540/2023
Besvarad: 2023-12-06
Handläggare Emma Bonnevier

Från: Klimat- och näringsdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon
Diarienr: KN2023/04268
Besvarad: 2023-11-28
Handläggare Emma Bonnevier

Från: Klimat- och näringsdepartementet
Ärende: Byggföretagens synpunkter inför energiforskningspropositionen forskning och innovation på energiområdet
Diarienr: KN2023/03970
Besvarad: 2023-11-17
Handläggare Emma Bonnevier och Christine Olofsson

Från: Klimat- och näringsdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Kommissionens förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens
Diarienr: KN2023/03652
Besvarad: 2023-10-31
Handläggare Emma Bonnevier

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag
Diarienr: 126/2023
Besvarad: 2023-10-24
Handläggare Anna Broman

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader
Diarienr: 31/2022
Besvarad: 2023-08-24
Handläggare Anna Broman

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Förslag till Boverkets föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål
Diarienr: 2478/2023
Besvarad: 2023-08-24
Handläggare Anna Broman

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Förslag till Boverkets föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
Diarienr: 3680/2021
Besvarad: 2023-08-24
Handläggare Anna Broman

Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
Diarienr: 2215/2021
Besvarad: 2023-08-24
Handläggare Anna Broman

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens remissyttrande om promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare  
Diarienr: Ju2023/00106
Besvarad: 2023-06-13
Handläggare Siri Hallberg Björklund

Från: Klimat- och Näringsdepartementet
Ärende: Byggföretagens remissyttrande avseende EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act
Diarienr: KN2023/02708
Besvarad: 2023-05-05
Handläggare Carina Utterström Mace

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Finansdepartementets promemoria ”Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet”
Diarienr: Fi2023/00434
Besvarad: 2023-04-28
Handläggare Sofie Wilhelmsson

Från: Klimat- och Näringsdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial – European Critical Materials Act
Diarienr: KN2023/02645
Besvarad: 2023-04-21
Handläggare Carina Utterström, Mace

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Remiss av Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern
Diarienr: Fi2022/03365
Besvarad: 2023-01-27
Handläggare Sofie Wilhelmsson Agrén

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Naturvårdsverkets rapport ” Näringslivets klimatomställning – underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen”
Diarienr: 2021/54
Besvarad: 2022-12-05
Handläggare Åsa Lindell

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över remissen Utökat informationsutbyte
Diarienr: Ds 2022:13
Besvarad: 2022-11-22
Handläggare Claes Thunblad

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)
Diarienr: M2022/1389
Besvarad: 2022-11-02
Handläggare Tanja Rasmusson

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Rätt för klimatet SOU 2022:21
Diarienr: M2022/00001364
Besvarad: 2022-11-02
Handläggare Tanja Rasmusson

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Naturvårdverkets skrivelse ”Hantering av schacktmassor och annat naturligt förekommande material som klan användas för anläggningsändamål”
Diarienr: M2022/01181
Besvarad: 2022-10-27
Handläggare Åsa Lindell

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL
Diarienr: Fi2022/03790
Besvarad: 2022-09-30
Handläggare Anna Broman

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över SOU 2022:29 ”Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor”
Diarienr: Ju2022/02004
Besvarad: 2022-09-14
Handläggare: Sofie Wilhelmsson Agrén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtt som görs vid delning av aktiebolag genom separation
Diarienr: Fi2022/01589
Besvarad: 2022-07-04
Handläggare: Sofie Wilhelmsson Agrén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad
Diarienr: Fi2022/01157
Besvarad: 2022-07-04
Handläggare: Sanna Wallerstedt

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande Startlån till förstagångsköpare av bostad
Diarienr: Fi2022/01201
Besvarad: 2022-06-30
Handläggare: Anna Broman

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: Byggföretagen m fl yttrande över ämnesbetygsreformen
Diarienr: SOU 2020:43
Besvarad: 2022-05-06
Handläggare: Elin Kebert

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över kommissionens förslag på ny byggproduktförordning
Diarienr: Fi2022/01190
Besvarad: 2022-04-22
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande över promemorian Insatser på plan-och byggområdet med anledning av invasionen av Ukra
Diarienr: Fi2022/009
Besvarad: 2022-03-21
Handläggare: Tanja Rasmusson

Från: Infrastrukturdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen perioden 2022–2033
Diarienr: I2021/02884
Besvarad: 2022-02-28
Handläggare: Johan Deremar

Från: Infrastrukturdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda
Diarienr: I2021/03358
Besvarad: 2022-02-09
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över remissen SOU 2021:88 (”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering mm”)
Diarienr: Ju2021/03785
Besvarad: 2022-02-08
Handläggare: Siri Hallberg Björklund

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över remissen En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling – Ds 2021:31
Diarienr: Fi2021/03461
Besvarad: 2022-01-28
Handläggare: Marianne Hedberg och Sanna Wallerstedt

Från: Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande Promemorian Tryggare bostadsrätt
Diarienr: Ju2021/03758
Besvarad: 2021-12-21
Handläggare: Anna Broman

Från: Regeringskansliet
Ärende:  Byggföretagens yttrande avseende Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)
Diarienr: Fi2021/02366
Besvarad: 2021-10-20
Handläggare: Anna Broman och Erik Lindtorp

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian ”Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister (Ds 2021:23)”
Diarienr: Ju2021/02739
Besvarad: 2021-10-15
Handläggare: Anna Broman

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse ”Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen fram
Diarienr: M2021/00372
Besvarad: 2021-10-11
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Diarienr: M2021/10391
Besvarad: 2021-09-14
Handläggare: Anna Broman

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende delar av betänkandet SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling
Diarienr: Fi2021/01486
Besvarad: 2021-09-09
Handläggare: Anna Broman

Från: Svensk Byggtjänst
Ärende: Byggföretagens svar på remissen för AMA AF och RA AF 21
Besvarad: 2021-09-09
Handläggare: Erik Lindtorp

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över promemoria M2021/01600 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall
Diarienr: M2021/016
Besvarad: 2021-09-03
Handläggare: Tanja Rasmusson

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över M2021/01463 Remiss av promemorian Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter
Diarienr: M2021/01463
Besvarad: 2021-08-10
Handläggare: Catharina Elmsäter-Svärd

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Byggföretagens yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten – Tolkning av centrala begr
Diarienr: NV-05919-17
Besvarad: 2021-06-01
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader, förslag på färdplan och gränsvärden
Diarienr: Fi2020/02715
Besvarad: 2021-05-31
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Finansdepartementets promemoria Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Diarienr: Fi 2021/00200
Besvarad: 2021-05-21
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Miljödepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över promemorian Ordning och reda på avfallet
Diarienr: M2021/00207
Besvarad: 2021-05-17
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Naturmiljöenheten, Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – (SOU2020:78)
Diarienr: M2020/02032
Besvarad: 2021-05-03
Handläggare: Anna Broman

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
Diarienr: Fi2021/004
Besvarad: 2021-04-26
Handläggare: David Sturesson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandeet
Diarienr: Fi2020/049
Besvarad: 2021-04-21
Handläggare: Anna Broman


Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler
Diarienr: 2747/2019
Besvarad: 2021-04-08
Handläggare: Lars Redtzer
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler”
Diarienr: Fi2020/05159
Besvarad: 2021-03-18
Handläggare: Sofie Wilhelmsson Agrén
Ladda ner PDF


Från: Boverket
Ärende: Byggföretagens svarsfil till remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader
Diarienr: 3930/2019
Besvarad: 2021-03-11
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Boverkets rapport mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras, rapport 2020:21
Diarienr: Fi2020/05250)
Besvarad: 2021-02-02
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Infrastrukturdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037
Diarienr: I2020/02739
Besvarad: 2021-01-29
Handläggare: Johan Deremar
Ladda ner PDF

Från: Utbildningsdepartementet
Ärende: Byggsektorns yttrande avseende Remiss av SOU 2020 33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Diarienr: U2020/03826/GV
Besvarad: 2020-11-30
Handläggare: Elin Kebert
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende:  Byggföretagens yttrande över Boverkets rapport Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror
Diarienr:  Fi2020/02916/BB
Besvarad: 2020-11-27
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende:  Byggföretagens yttrande över Finansdepartementets promemoria Riskskatt för vissa kreditinstitut
Diarienr:  Fi2020/03725/S1
Besvarad: 2020-11-11
Handläggare: Sofie Wilhelmsson
Ladda ner PDF


Från: Justitiedepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande över Ds. 2020/17 Skärpt kontroll över explosiva varor
Diarienr: Ju2020/02595/L4
Besvarad: 2020-11-09
Handläggare: Tanja Rasmusson
Ladda ner PDF


Från: Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Remiss av SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Diarienr: M2020/00226/Ke
Besvarad: 2020-08-31
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp. Diarienr: Fi2020/02530/S1
Besvarad: 2020-07-01
Handläggare: Sofie Wilhelmsson
Ladda ner PDF


Från: Miljödepartementet
Ärende: Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” Diarienr : M2018/01322/R
Besvarad: 2020-06-18
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansdepartementets promemoria Skattereduktion för installation av grön teknik. Diarienr Fi2020/002314/S1
Besvarad: 2020-06-10
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende: Betänkandet Modernare Byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 Diarienr Fi2019/04318/BB
Besvarad: 2020-05-12
Handläggare: Tanja Rasmusson
Ladda ner PDF


Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansdepartementets förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader – Ds 2020:4. Diarienr: Fi 2020/00475/BB
Besvarad: 2020-05-05
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF


Från: Naturvårdsverket
Ärende:  Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet avseende dels brännbart och organiskt avfall och dels anteckningsskyldighet i avfallsregistret. Diarienr NV-04609-19
Besvarad: 2020-04-17
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Boverket
Ärende: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, dnr: 243/2020
Besvarad: 2020-04-08
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet Diarienr NV-04609-19 
Besvarad: 2020-03-02
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Diarienr Fi2019/03975/S1 
Besvarad: 2020-01-22
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Kommunstyrelsen, Stockholms stad
Ärende: Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 Diarienr KS 2019/1510 
Besvarad: 2020-01-14
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF 

Från: Miljödepartementet
Ärende: PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall
Besvarad: 2020-01-13
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell”
Besvarad: 2020-01-07
Handläggare: Sofie Wilhelmsson 
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner Diarienr Fi2019/02681/BB
Besvarad: 2019-12-13
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Boverket
Ärende: Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dnr: 6664/2017
Besvarad: 2019-10-22
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Remissvar avseende promemorian Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen
Besvarad: 2019-10-22
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Besvarad: 2019-09-13
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)
Besvarad: 2019-09-12
Handläggare: Tomas Weis och Charlotta Steinwall
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Världens utmaning, världens möjlighet. Agenda 2030-delegationens betänkande SOU 2019:13
Besvarad: 2019-07-01
Handläggare: Marianne Hedberg och Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Besvarad: 2019-06-05
Handläggare: Anna Broman och Erik Lindtorp
Ladda ner PDF

Från: SIS, Swedish Standards Institute
Ärende: SIS-remiss 18245 avseende ftSS 914221
Besvarad: 2019-05-28
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
Besvarad: 2019-04-03
Handläggare: Sofia Gunnarsson
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Meddelande från kommissionen; En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig version för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Besvarad: 2019-02-21
Handläggare: Marianne Hedberg och Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)
Besvarad: 2019-01-31
Handläggare: Rakel Frölich
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Besvarad: 2019-01-11
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”
Besvarad: 2018-10-31
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34, dnr M2017/01115/Nm.
Besvarad: 2018-10-03
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Besvarad: 2018-09-28
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)
Besvarad: 2018-06-21
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Besvarad: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)
Besvarad: 2018-06-25
Handläggare: Fredrik Isaksson
Ladda ner PDF