Remisser

Här ser du de senaste remisser Byggföretagen svarat på. För kompletterande information, kontakta respektive handläggare. För att skicka en remiss till Byggföretagen maila info@byggforetagen.se

Från: Regeringskansliet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende Remiss av SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Diarienr: M2020/00226/Ke
Besvarad: 2020-08-03
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Byggföretagens yttrande avseende promemorian Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp. Diarienr: Fi2020/02530/S1
Besvarad: 2020-07-01
Handläggare: Sofie Wilhelmsson
Ladda ner PDF

Från: Miljödepartementet
Ärende: Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” Diarienr : M2018/01322/R
Besvarad: 2020-06-18
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansdepartementets promemoria Skattereduktion för installation av grön teknik. Diarienr Fi2020/002314/S1
Besvarad: 2020-06-10
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Betänkandet Modernare Byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 Diarienr Fi2019/04318/BB
Besvarad: 2020-05-12
Handläggare: Tanja Rasmusson
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansdepartementets förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader – Ds 2020:4. Diarienr: Fi 2020/00475/BB
Besvarad: 2020-05-05
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Naturvårdsverket
Ärende:  Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet avseende dels brännbart och organiskt avfall och dels anteckningsskyldighet i avfallsregistret. Diarienr NV-04609-19
Besvarad: 2020-04-17
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Boverket
Ärende: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, dnr: 243/2020
Besvarad: 2020-04-08
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet Diarienr NV-04609-19 
Besvarad: 2020-03-02
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Diarienr Fi2019/03975/S1 
Besvarad: 2020-01-22
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Kommunstyrelsen, Stockholms stad
Ärende: Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 Diarienr KS 2019/1510 
Besvarad: 2020-01-14
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF 

Från: Miljödepartementet
Ärende: PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall
Besvarad: 2020-01-13
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell”
Besvarad: 2020-01-07
Handläggare: Sofie Wilhelmsson 
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner Diarienr Fi2019/02681/BB
Besvarad: 2019-12-13
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Boverket
Ärende: Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dnr: 6664/2017
Besvarad: 2019-10-22
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Remissvar avseende promemorian Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen
Besvarad: 2019-10-22
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Besvarad: 2019-09-13
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)
Besvarad: 2019-09-12
Handläggare: Tomas Weis och Charlotta Steinwall
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Världens utmaning, världens möjlighet. Agenda 2030-delegationens betänkande SOU 2019:13
Besvarad: 2019-07-01
Handläggare: Marianne Hedberg och Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Besvarad: 2019-06-05
Handläggare: Anna Broman och Erik Lindtorp
Ladda ner PDF

Från: SIS, Swedish Standards Institute
Ärende: SIS-remiss 18245 avseende ftSS 914221
Besvarad: 2019-05-28
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
Besvarad: 2019-04-03
Handläggare: Sofia Gunnarsson
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Meddelande från kommissionen; En ren jord åt alla – en europeisk strategisk långsiktig version för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Besvarad: 2019-02-21
Handläggare: Marianne Hedberg och Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Finansdepartementet
Ärende: Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44)
Besvarad: 2019-01-31
Handläggare: Rakel Frölich
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Besvarad: 2019-01-11
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”
Besvarad: 2018-10-31
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34, dnr M2017/01115/Nm.
Besvarad: 2018-10-03
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
Besvarad: 2018-10-29
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Besvarad: 2018-09-28
Handläggare: Anna Broman
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)
Besvarad: 2018-06-21
Handläggare: Birgitta Govén
Ladda ner PDF

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer
Besvarad: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg
Ladda ner PDF

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)
Besvarad: 2018-06-25
Handläggare: Fredrik Isaksson
Ladda ner PDF